slajd-koła
KOŁA | KLUBY | ORGANIZACJE

... po szkole, ...po lekcjach, ... poprostu

Samorząd Uczniowski
Od lat w naszym Ośrodku działa Samorząd Uczniowski. Jest to organizacja, która reprezentuje całą społeczność uczniowską. Pracami Samorządu kieruje Rada, która tradycyjnie wybierana jest na początku każdego roku szkolnego. W skład Rady wchodzi: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, a także członkowie sekcji organizacyjno- porządkowej i kulturalno- rozrywkowej. Samorząd Wychowanków działa bardzo aktywnie. Na co dzień wspiera funkcjonowanie placówki, realizując zadania wynikające z regulaminu, planu pracy oraz harmonogramu działań doraźnych i okolicznościowych Ośrodka.
Samorząd Wychowanków włącza się w akcje charytatywne i społeczne. Uczniowie każdego roku przystępują do ogólnopolskich akcji „Góra Grosza”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, systematycznie opiekują się również Grobem Nieznanego Żołnierza. Ponadto włączają się aktywnie w przygotowania imprez ośrodkowych tj. Otrzęsiny, Walentynki, Andrzejki, wieczorki karaoke, dyskoteki szkolne i wiele innych wspierając swoją pracą nauczycieli i wychowawców.
TKM Przystań

Twórczy Klub Młodzieżowy „Przystań” działa pod patronatem Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” od 2004r. Klub powstał dzięki dofinansowaniu projektu przez Fundację Batorego. Jego treści programowe skierowane są do dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności.
Głównym celem działalności TKM „Przystań” jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, muzycznych i teatralnych.
Zadania Twórczego Klubu Młodzieżowego „Przystań” realizujemy poprzez:
1. Działalność plastyczną, czyli projektowanie i wykonywanie dekoracji, rekwizytów, strojów do występów, udział w konkursach plastycznych
2. Działalność muzyczną
3. Działalność teatralną – udział w przedstawieniach teatralnych w szkole i poza nią, prezentowanie uczniów podczas przeglądów zespołów artystycznych, festiwali piosenek, itp.
Co roku, Twórczy Klub Młodzieżowy „Przystań”, jest odpowiedzialny za przygotowanie wielu imprez oraz części artystycznych. Cyklicznie przygotowujemy: Dzień Jabłka i Sadu, spotkania z rodzicami z okazji Dnia Mamy i Taty, repertuar na międzyszkolny Festiwal Kolęd w Aleksandrowie Łódzkim, piosenki na Przeglądy Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych między innymi w Turku, Kutnie, Sieradzu, Łodzi. Ponadto przygotowujemy spektakle o tematyce wiosennej,
regionalnej, patriotycznej, akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakończenia roku szkolnego i wiele innych.
Edukacja artystyczna jest jedną z form aktywności dziecka w naszej placówce. Dzięki niej wyraża ono siebie, swoje emocje i przeżycia. Ma możliwość ekspresji aktualnego stanu wewnętrznego „ja”. Sam akt tworzenia sprawia niesamowitą radość i satysfakcję. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wymaga wysiłku i zaangażowania nauczyciela, zrozumienia ucznia, często również poświęcenia mu dodatkowego czasu. Warto jednak podjęć ten trud, pomimo różnych trudności, na które napotyka nauczyciel w swojej pracy.

PCK

Szkolne Koło PCK realizuje zadania oświatowo-zdrowotne i opiekuńcze. Głównymi założeniami działalności koła są: szerzenie kultury zdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia, popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia, wpajanie zasad higieny, nauki i odpoczynku, kształtowanie humanitarnych zasad wśród młodzieży, gotowości niesienia pomocy innym, otoczenie opieką dzieci młodszych, kolegów chorych lub mniej sprawnych fizycznie, wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Szkolne Koło PCK bierze udział w imprezach szkolnych mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. SK PCK współpracuje z Rejonowym zarządem PCK w Łęczycy, z kołem Wolontariatu i z innymi organizacjami działającymi na terenie Ośrodka.

Uczniowski Klub Sportowy

Uczniowski Klub Sportowy założyli nauczyciele wychowania fizycznego w 1993 roku, i to oni sprawują nad nim opiekę. Nasz UKS jest klubem przeznaczonym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym – zawodników uprawiających różne dyscypliny sportu. Założeniem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz zaangażowanie wszystkich dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w imprezach na terenie szkoły jak i poza nią, organizowania działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, a także kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości. Działalność klubu to także organizowanie zawodów i konkursów takich jak: Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe, Turniej Wiedzy i Sprawności „Rambit”, Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej, Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego, Dzień Misia, konkurs fotograficzny ,,Sportowe fotostory’’ konkurs sprawnościowy ,,Bądź w formie, zaskocz samego siebie’’, rajd rowerowy ,,Rowerem przez łódzkie’’, Indywidualne Mistrzostwa Uczniów w LA.

SKTK Lokomotywa

SKTK Lokomotywa

Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze „LOKOMOTYWA” zostało założone w 2004 r.
Nasze cele to:
1) Integracja młodzieży niepełnosprawnej ze społecznością.
2) Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody.
3) Poznawanie dziedzictwa narodowego, tradycji i kultury.
4) Zdobywanie wiedzy dotyczącej krajoznawstwa i turystyki szkolnej.
5) Wdrażanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu.
Szkolne Koło współpracuje ściśle z Oddziałem PTTK Ziemi Łęczyckiej. Bierzemy udział w imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK takich jak rajdy piesze i rowerowe. Podczas rajdów organizowane są liczne konkursy, w których członkowie koła biorą udział, zajmując często czołowe miejsca np.: konkurs na najsympatyczniejszego Mikołaja, konkurs na wykonanie Marzanny, konkurs piosenki żołnierskiej, konkursy sportowe, rowerowy tor przeszkód, wyścigi zaprzęgów saneczkowych itp. Członkowie koła zbierając punkty w każdym z rajdów i konkursów walczą o odznakę turystyczną. Organizujemy biwaki żeglarskie oraz imprezę integracyjno – rekreacyjną z okazji Światowego Dnia Turystyki. Dla społeczności szkolnej z ZPEWIR organizujemy spływy kajakowe, piesze rajdy, wycieczki. Jako turyści szanujemy przyrodę, regularnie dbamy o czystość wokół pomników przyrody położonych w najbliższej okolicy.
Młodzież chętnie podejmuje zadania wynikające z corocznych planów pracy Koła, pomaga w ich przygotowaniu i organizacji, z zaangażowaniem uczestniczy we wszelkich formach aktywności turystycznej.

V Szczep Drużyn Harcerskich NS ZHP

Na terenie placówki w Stemplewie działają drużyny „Nieprzetartego Szlaku”, które poprzez swoją działalność wspierają statutowe cele i zadania Ośrodka oraz skutecznie przyczyniają się do procesu rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Tak jak wszędzie harcerska zabawa zaczęła się od jednej drużyny. Było to w 1982 roku. Obecnie przy ZPEWiR w Stemplewie działa V Szczep Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” składający się z trzech drużyn harcerskich i jednej zuchowej. Instruktorami harcerskimi są wychowawcy internatu i nauczyciele. Metody i formy pracy harcerskiej opierają się na kilku podstawowych zasadach:1
1. Dostosowanie programu pracy do wieku, możliwości i zainteresowań wychowanków;
2. Wychowanie poprzez działalność społeczną przyczyniającą się do wszechstronnego rozwoju osobowości harcerzy;
3. Powiązanie programu działań rehabilitacyjnych ze zdobywaniem sprawności, odznak i stopni harcerskich.
4. Nawiązywanie serdecznego kontaktu z ludźmi, kształtowanie pozytywnych emocji i uczuć.
5. Wykorzystanie specyficznej obrzędowości harcerskiej do wpajania zasad samorządności i samowychowania.
6. Tworzenie płaszczyzny integracji z najbliższym środowiskiem oraz wychowanie społeczeństwa do partnerskiego traktowania osób niepełnosprawnych.
Szczep posiada do swojej dyspozycji harcówkę i magazyn sprzętu sportowo – turystycznego. Szczep wypracował stałe formy pracy, sposoby realizacji zadań. Są to min : Akcja „POWITANIE”, Harcerski Start , Sprzątanie Świata , Dzień Pieczonego Ziemniaka, Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, Dzień Myśli Braterskiej, Andrzejkowy Wieczór Wróżb i Czarów, Mikołajki, Karnawałowy Bal Przebierańców, Turniej Tenisa Stołowego, Wiosenne prace społeczne pod hasłem „Walka z królem śmieci” , Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, Biwaki, złazy, zimowiska i obozy, Zdobywanie stopni i sprawności. Do szczególnych osiągnięć Szczepu należy zaliczyć organizację Zlotów Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” najpierw na poziomie chorągwianym, później między chorągwianym, a obecnie ogólnopolskim.

Koło kulinarne

Głównym celem koła kulinarnego jest zainteresowanie wychowanków podstawowymi umiejętnościami kulinarnymi, mając na celu wiedzę pożyteczną oraz wykorzystanie jej w życiu codziennym. Jest to także forma spędzania czasu wolnego, mogąca rozwinąć się w interesujące hobby.
Celem ogólnym przede wszystkim jest: wdrażanie do stosowania się do zasad higieny osobistej podczas przyrządzania i spożywania dań, nabywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się, nabywanie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych, nabywanie umiejętności pieczenia ciast, przyrządzania deserów, sałatek i surówek itp. a przede wszystkim rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy.

Koło teatralne
koło teatralne

Koło Teatralne „Stempel” swoją działalność rozpoczęło w 2012 roku. Nadrzędnym celem koła jest  promowanie poprawnej polszczyzny, a także wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków, poprzez rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, plastycznych i tanecznych. Jednym słowem, kształtowanie ich twórczej postawy wobec życia, stymulowanie aktywności i kształcenie umiejętności pracy w zespole. Członkowie koła to wszyscy chętni uczniowie naszego ośrodka, uczący się w Szkole Specjalnej oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.  Na przestrzeni ośmiu lat, członkowie Koła Teatralnego „Stempel” przygotowali wiele przedstawień teatralnych, a także  innych wystąpień i skeczy. Wielokrotnie zaprezentowali się całej społeczności szkolnej i zaproszonym gościom podczas obchodów Dnia Górnika, Choinki Noworocznej, Andrzejek.  Reprezentowali naszą placówkę w konkursach recytatorskich, które odbywały się na szczeblu wojewódzkim. 

Koło biblijne
koło biblijne

Zajęcia Koła Biblijnego adresowane są do dzieci i młodzieży, które prócz uczęszczania na katechezę, chcą rozwijać zainteresowania religijne i szerzej spojrzeć na otaczający nas świat, pogłębiać wiedzę, aby bardziej świadomie przeżywać wiarę. Cele Koła Biblijnego to:
– pogłębianie wiedzy i wiary religijnej
– propagowanie wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich
– postrzeganie świata przez pryzmat działania Opatrzności Bożej
– przygotowanie do sakramentów – I Komunia św., bierzmowanie
– wychowanie do odpowiedzialności za podejmowane decyzje
– kształtowanie patriotyzmu i postaw prospołecznych (wybrane wydarzenia historyczne, szkolne)
– czynny udział w życiu placówki i środowiska
– współpraca z Twórczym Klubem Młodzieżowym przy współorganizacji, m.in. Wigilii szkolnej
– integracja ze zdrowymi rówieśnikami
Dzieci chętnie uczestniczą w działaniach Koła Biblijnego, integrują się i współdziałają, pracują nad sobą, nabierają pewności siebie, uczą się systematyczności i odpowiedzialności za powierzone im zadania.

Koło wędkarskie

W naszej szkole od 2018 roku działa Szkolne Koło Wędkarskie. Celem głównym funkcjonowania Koła Wędkarskiego jest poznanie technik wędkarskich, metod połowu różnych gatunków ryb, sprzętu wędkarskiego, przepisów PZW i zasad obowiązujących na stanowiskach wędkarskich oraz nauka doboru i przygotowania sprzętu, przynęt i łowiska, realizacja zasady wędkarstwa wyczynowego „złów i wypuść”. Oprócz zajęć typowo wędkarskich uczniowie podziwiają piękno przyrody i historię naszego regionu.
Wędkarstwo wśród młodzieży stało się sposobem na spędzanie wolnego czasu, formą rozrywki, a także pewnego rodzaju oderwaniem od rzeczywistości. Młodzi ludzie i nie tylko próbują się w ten sposób wyciszyć, odnaleźć spokój wewnętrzny, zastanowić się nad sobą i swoimi życiem. W 2018 roku udało nam się pozyskać sprzęt wędkarski z LGD „Z Ikrą” w Parzęczewie, dzięki temu młodzież poznaje techniki wędkarskie na profesjonalnym sprzęcie. Od początku działalności naszego koła udało nam się zajęć w 2018r i 2020r I miejsca w zawodach wędkarskich zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”.

 
Koło taneczne

Koło taneczne Step – Tup istnieje od września 2011 roku. Celem Koła jest nabywanie przez uczniów umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach, układach tanecznych, wyrabianie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, kształcenie sprawności ruchowej, rozwijanie indywidualnych zdolności i budowanie własnej wartości. Członkami koła są uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w ZPEWIR Stemplew, uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Koło przygotowuje dzieci i młodzież do szkolnych przeglądów tanecznych np. konkursu talent show – „Mam talent” czy „W sercu taniec” oraz licznych przeglądów wyjazdowych. Współpracując z Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Świnicach Warckich, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Świnickiej, Gminą Świnice Warckie.

Klub Olimpiad Specjalnych
olimpiady specjalne

Klub Olimpiad Specjalnych działa od 1991 roku w ramach Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Łódzkie.  Jego celem jest praca na rzecz sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Misją naszego klubu jest: organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych osobom od ósmego roku życia, zapewnienie ciągłej możliwości rozwijania sprawności fizycznej, demonstrowanie odwagi, dzielenie się radością ze zdobytych nagród oraz nawiązywanie przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami oraz społecznością lokalną. Pracą klubu koordynuje Zarząd. Zawodnicy to obecni uczniowie oraz absolwenci szkoły, którzy systematycznie trenują w dwóch dowolnie wybranych dyscyplinach indywidualnych oraz w jednej dyscyplinie gier zespołowych objętych programem Olimpiad Specjalnych. Do najpopularniejszych należą: piłka nożna, lekkoatletyka, bowling,  badminton,  tenis stołowy, jazda konna. Klub jest organizatorem zawodów regionalnych. Nasi zawodnicy starują na wszystkich poziomach zawodów sportowych Olimpiad Specjalnych, od regionalnych poprzez ogólnopolskie, europejskie  i światowe osiągając sukcesy. Staramy się, aby zawodnicy i członkowie Klubu uczestniczyli w regionalnych i ogólnopolskich szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biuro Narodowe Olimpiady Specjalne Polska w Warszawie.

Klub rowerowy

Główne cele klubu to:
• propagowanie kultury fizycznej,
• poznawanie ciekawych zakątków regionu,
• znalezienie alternatywy dla zorganizowania wolnego czasu,
• nauka o przepisach ruchu drogowego
• utrzymanie w stanie sprawności rowerów.
Klub powstał z inicjatywy uczniów i nauczycieli oraz dyrekcji ZPEWIR. Działalność opiera się m.in. na organizacji rajdów rowerowych, gdzie stopień trudności dostosowany jest do możliwości uczestników.
Poruszamy się po drogach publicznych, a więc:
• każdy uczestnik wycieczki musi posiadać kartę rowerową,
• sprawny rower – zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
• kask ochronny.

Klub absolwenta

W budowie

Klub Młodego Ratownika

W budowie

Ostatnie artykuły