KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Zespoł Placówek Edukcyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie:
e-mail: dhync@zpewirstemplew.pl
nr tel.:63 288 11 06
Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,f ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r.,), zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz z w celu ochrony osób i mienia szkoły - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r).. - oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczychi wychowawczych w placówce.
Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślonew Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.