Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Obejmuje swoim wsparciem dzieci w wieku 0- 6 lat. Zajęcia prowadzone są  w oparciu o indywidualny program opracowany przez zespół terapeutów.  Są to spotkania indywidualne lub w 2-4 osobowych grupach podczas których mogą uczestniczyć również rodzice. Placówka organizuje pomoc dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi: niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), zespołem Downa, zaburzeniami wzroku lub słuchu, z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami integracji sensorycznej.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze  w przedszkolu organizowane są w wymiarze 5 godzin dziennie podstawy programowej oraz dodatkowych godzin na terapie  i  są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Przedszkolaki objęte są zajęciami logopedycznymi, rehabilitacyjnymi, rewalidacyjnymi oraz językiem angielskim. Ponadto uczestniczą w zajęciach prowadzonych w sali integracji sensorycznej, sali doświadczania świata oraz są otoczone opieką psychologiczną i pedagogiczną. Nadrzędnym celem przedszkola jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Obecnie obowiązujący program nauczania wymienia dwa etapy w organizacji pracy tej szkoły. Są to:

Etap pierwszy obejmujący nauczanie początkowe w klasach I – III,

W klasach początkowych realizuje się całościowe nauczanie metodą ośrodków pracy. Polega ona na odpowiednim doborze i takim stosowaniu metod i technik nauczania, które umożliwiają dzieciom upośledzonym umysłowo poznanie, zrozumienie i przyswojenie określonego programem wiedzy, umiejętności i nawyków.

Etap drugi obejmujący nauczanie w klasach IV – VIII.

W klasach IV – VIII przechodzi się do nauczania całościowego, nauczania przedmiotowego. W tym czasie doskonali się umiejętności czytania, pisania i liczenia, wyposaża uczniów w wiadomości o przyrodzie, życiu społecznym, o prawach i obowiązkach członka społeczności, o kulturze i dziejach kraju.

Wszyscy podopieczni Szkoły otrzymują terapię opartą na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania, wykorzystującej podstawowe zasady uczenia. Klasy w naszej szkole są dwu, - czteroosobowe, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia  i stworzenie optymalnych warunków do realizowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, uwzględniających wszelkie potrzeby ucznia i zapewniających mu wszechstronny rozwój. Każde z naszych dzieci uczestniczy w maksymalnej liczbie zajęć rewalidacyjnych (indywidualnych), a ponadto w licznych zajęciach uspołeczniających, co jest niezmiernie ważne, w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Każdy z uczniów pracuje według indywidualnego programu dydaktyczno - wychowawczego, dostosowanego do jego potrzeb i możliwości Do pracy z dziećmi włączamy metody stymulujące rozwój aktywności i samodzielności, jednocześnie staramy się współpracować ze specjalistami i rodzicami. Stosujemy metody stymulacyjne i edukacyjne, tak by całościowo rozwiązywać problemy naszych podopiecznych.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczą się Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych w oparciu o zasady programowe i Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla każdego dziecka. W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie mogą osiągnąć taki poziom rozwoju umysłowego i psychicznego, który pozwoli im brać czynny udział w życiu rodziny, grupy społecznej.
Głównym celem pracy wychowawczo – dydaktycznej na tym etapie jest takie przygotowanie uczniów do życia, by w miarę własnych możliwości byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, mogli uczestniczyć w życiu społecznym, przestrzegać podstawowych norm społeczno – moralnych, potrafili wykonywać inne proste prace w zakładzie pracy chronionej, bądź w innej formie organizowanej, pod kierunkiem instruktorów, rodziców lub opiekunów.
Szkoła ta usprawnia niezaburzone funkcje, koryguje niesprawności rozwojowe w sferze intelektualnej i osobowościowej, zapewnia elementy wykształcenia ogólnego i podstawy przygotowania do pracy. Program nauczania, specjalne metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia oraz baza ośrodka pozwalają na osiągnięcie optymalnego rozwoju, na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla ucznia i otoczenia.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Szkoła zapewnia kontynuację nauki po ukończeniu szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. Celem edukacji jest utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Kształcenie trwa 3 lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości cykl nauki może być realizowane do 23 roku życia. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne pozwalają na wszechstronny rozwój każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i predyspozycjami.
Uczeń: dobywa umiejętności wykonywania podstawowych prac domowych, gospodarczych, naprawczych, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, opieki nad zwierzętami oraz liczne zajęcia twórcze, przygotowuje się do wykonywania prac porządkowych i pomocniczych w biurze, obsługę podstawowego sprzętu biurowego/ fax, telefon, ksero/ , prawidłową komunikację z klientem, korzysta z biblioteki i nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.