Szkolnictwo specjalne w Stemplewie to ponad 40 lat tradycji! Dla jednych to dużo, dla innych, można by rzec: chwila!
Pierwsza placówka pod nazwą Państwowy Zakład Wychowawczy powstała na mocy orzeczenia organizacyjnego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie z dnia 20 lipca 1982 r. W mury dawnego dworu Gerlicza na nowo wstąpiło życie wraz z dziećmi, które przybyły zamieszkać w Stemplewie 13 września 1982 r. Od początku 13 osób kadry sprawowało opiekę nad 67 wychowankami. Funkcję pierwszego dyrektora objął nieżyjący już dzisiaj pan Józef Maciejak, następnie Pan Jana Kaźmierczak, nieżyjący Konrad Czajka, a następnie Jerzy Tomaszewski. Obecnie funkcję dyrektora od 1 października 1992 roku sprawuje Andrzej Zielonka.
1 września 1984 roku Państwowy Zakład Wychowawczy został przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który swą nazwę zachował przez 32 lata. 11 maja 1996 r. Kuratorium Oświaty w Koninie w uznaniu osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz z zamysłem tworzenia tradycji szkolnej nadało Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Stemplewie imię patrona - Juliana Tuwima. Sztandar dla placówki ufundował wieloletni przyjaciel i sponsor pan Ryszard Andrysiak - Prezes Firmy Eltrans sp. z o.o. z Chorzowa.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. placówka w Stemplewie uległa restrukturyzacji zgodnie z przeprowadzoną wówczas reformą oświaty. Do dziś organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. Placówka tętni życiem przez wszystkie lata swojej bytności. Tu zawsze dużo się działo, głowy były pełne pomysłów a ręce - zapału do pracy. Dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z UKFiS w Warszawie, PFRON w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi WFOŚiGW w Łodzi i Starostwa Powiatowego w Łęczycy, a także ofiarnej i z serca płynącej pracy pracowników SOSW w Stemplewie wybudowano i oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i gospodarczym (w 2001 r.), nowe skrzydło internatu nadbudowane nad zapleczem sali gimnastycznej (oddane 22 lutego 2004 r.), kolejne skrzydło internatu i klasopracowni o długości 44 m z windą osobowo-towarową łączącą wszystkie poziomy (oddane 13 marca 2008 r.) Od tamtego czasu w użytku są trzy kondygnacje budynku: piwnica – część do terapii i rehabilitacji oraz świetlica dla dzieci dojeżdżających; parter – szkoła: klasy, pracownie, korytarze szkolne; I piętro - pomieszczenia internackie: sale sypialne ze świetlicami oraz węzły sanitarne. Wszystko jest na bieżąco konserwowane, modernizowane w zależności od zaistniałych możliwości i potrzeb. Dla bezpieczeństwa wychowanków wprowadzony został system przejść na karty magnetyczne i monitoring wizyjny.
Kolejne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu placówki przyniósł rok szkolny 2016/2017.
1 września 2016 r. przy SOSW został utworzony Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
1 stycznia 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii zostały połączone w Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Obecnie obejmuje on opieką ponad 120 wychowanków.
Od 1 września 2021 roku powołano Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Stemplewie. Obie nowopowstałe placówki - CKZ i SSM włączono do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi kształcenie ustawiczne dla młodzieży i dla dorosłych w formach pozaszkolnych tj.
1) kwalifikacyjne kursy zawodowe min. rolnik, technik rolnik, kucharz, cukiernik, pszczelarz, ogrodnik, kelner, barman, pracownik obsługi hotelowej, elektryk.
2) kursy umiejętności zawodowych
3) kursy kompetencji ogólnych
4) kursy, inne niż wymienione w punktach 1-3, umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności kwalifikacji zawodowych.
5) prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
6) współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe stanowi bazę noclegową dla wycieczek szkolnych, turystów i grup zorganizowanych.

Mimo przekształceń, nowych trendów, realizacji pomysłów, duch Stemplewa pozostaje ten sam! Nadal króluje tu klimat życzliwości, zrozumienia, wsparcia dla najsłabszych i stwarzanie możliwości do rozwoju każdego dziecka. ZPEWiR prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, rehabilitacyjną, socjoterapeutyczną i zawodową. Naszymi oddziaływaniami obejmujemy dzieci i młodzież od lat 3 do 24, z różnych środowisk i z wielorakimi potrzebami – od niepełnosprawności, poprzez autyzm, sprzężenia, do zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich naszych podopiecznych, wspieramy ich rozwój, przygotowujemy do życia w społeczeństwie, stwarzamy możliwość odniesienia sukcesu. Prowadzimy działalność kształcącą dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Inwestujemy w rozbudowę bazy rehabilitacyjnej - na ukończeniu budowa stajni i zaplecza do prowadzenia zajęć z hipoterapii. Pozyskujemy fundusze na niezbędne inwestycje - przygotowania do budowy oczyszczalni ścieków, budowy boiska wielofunkcyjnego.
Najważniejszym celem działań placówki jest indywidualny sukces ucznia i słuchacza osiągany na miarę jego możliwości, ukształtowanych umiejętności i postaw. W roku jubileuszu w 2022 , 40-lecia kształcenia, wychowania, opieki i rehabilitacji w Stemplewie przyjaciele placówki ufundowali sztandar dla ZPEWIR.
To, co udało nam się wypracować przez ponad 40 lat, owocuje dzisiaj. Są to przede wszystkim doświadczenie, zaangażowanie, wykwalifikowana kadra, standardy edukacji, opieki, wychowania, rehabilitacji, bogata oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Opierając się na dobrych tradycjach i mocnych fundamentach śmiało patrzymy w przyszłość!

Z serdecznym zaproszeniem do Stemplewa - Andrzej Zielonka