Szkolnictwo specjalne w Stemplewie to już 35 lat tradycji! Dla jednych to dużo, dla innych, można by rzec: chwila!
Pierwsza placówka pod nazwą Państwowy Zakład Wychowawczy powstała na mocy orzeczenia organizacyjnego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie z dnia 20 lipca 1982 r. W mury dawnego dworu Gerlicza na nowo wstąpiło życie wraz z dziećmi, które przybyły zamieszkać w Stemplewie 13 września 1982 r. Od początku 13 osób kadry sprawowało opiekę nad 67 wychowankami. Funkcję pierwszego dyrektora objął nieżyjący już dzisiaj pan Józef Maciejak. 1 września 1984 roku Państwowy Zakład Wychowawczy został przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, który swą nazwę zachował przez 32 lata. 11 maja 1996 r. Kuratorium Oświaty w Koninie w uznaniu osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz z zamysłem tworzenia tradycji szkolnej nadało Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Stemplewie imię patrona - Juliana Tuwima. Sztandar dla placówki ufundował wieloletni przyjaciel i sponsor pan Ryszard Andrysiak - Prezes Firmy Eltrans sp. z o.o. z Chorzowa.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. placówka w Stemplewie uległa restrukturyzacji zgodnie z przeprowadzoną wówczas reformą oświaty. Do dziś organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Łęczycy, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. Placówka tętniła życiem przez wszystkie lata swojej bytności. Tu zawsze dużo się działo, głowy były pełne pomysłów a ręce - zapału do pracy. Dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z UKFiS w Warszawie, PFRON w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, WFOŚiGW w Łodzi i Starostwa Powiatowego w Łęczycy, a także ofiarnej i z serca płynącej pracy pracowników SOSW w Stemplewie wybudowano i oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i gospodarczym (w 2001 r.), nowe skrzydło internatu nadbudowane nad zapleczem sali gimnastycznej (oddane 22 lutego 2004 r.), kolejne skrzydło internatu i klasopracowni o długości 44 m z windą osobowo-towarową łączącą wszystkie poziomy (oddane 13 marca 2008 r.) Od tamtego czasu w użytku są trzy kondygnacje budynku: piwnica – część do terapii i rehabilitacji oraz świetlica dla dzieci dojeżdżających; parter – szkoła: klasy, pracownie, korytarze szkolne; I piętro - pomieszczenia internackie: sale sypialne ze świetlicami oraz węzły sanitarne. Wszystko jest na bieżąco konserwowane, modernizowane w zależności od zaistniałych potrzeb. Dla bezpieczeństwa wychowanków wprowadzony został system przejść na karty magnetyczne.
Kolejne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu placówki przyniósł bieżący rok szkolny. 1 września 2016 r. przy SOSW został utworzony Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 1 stycznia 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii zostały połączone w Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Obecnie obejmujemy opieką 130 wychowanków. Przygotowujemy się do wprowadzenia zmian wynikających z kolejnej reformy edukacji, które jednak nie zakłócą struktury Zespołu, w skład którego wchodzą SOSW i MOS. Pracujemy nad tym, by w świadomości społecznej utrwaliła się nowa nazwa i logo.
Mimo przekształceń, nowych trendów, realizacji pomysłów duch Stemplewa pozostaje ten sam! Nadal króluje tu klimat życzliwości, zrozumienia, wsparcia dla najsłabszych. ZPEWiR prowadzi działalność kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą i rehabilitacyjną, a od niedawna również socjoterapeutyczną. Naszymi oddziaływaniami obejmujemy dzieci i młodzież od lat 3 do 24, z różnych środowisk i z wielorakimi potrzebami – od niepełnosprawności, poprzez autyzm, sprzężenia, do zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich naszych podopiecznych, wspieramy ich rozwój, przygotowujemy do życia w społeczeństwie, stwarzamy możliwość odniesienia sukcesu. Nadal inwestujemy w rozbudowę bazy rehabilitacyjnej - obecnie trwa budowa stajni i zaplecza do prowadzenia zajęć z hipoterapii. Nadal pozyskujemy fundusze na niezbędne inwestycje - przygotowania do budowy oczyszczalni ścieków, ścieżki zdrowia, ścieżki zmysłów, budowy boiska wielofunkcyjnego.
To, co udało nam się wypracować przez 35 lat, owocuje dzisiaj. Są to przede wszystkim doświadczenie, zaangażowanie, wykwalifikowana kadra, standardy opieki, nauki, rehabilitacji i wychowania. Opierając się na dobrych tradycjach śmiało patrzymy w przyszłość!

Z serdecznym zaproszeniem do Stemplewa

Andrzej Zielonka