Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku Dz.U. 2017 r  poz. 1603 w sprawie organizacji roku szkolnego informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

Dla Szkoły Podstawowej  w SOSW i Szkoły Podstawowej w MOS

15.04.2020 r.  - egzamin ośmioklasisty z j. polskiego

16.04.2020 r. - egzamin ośmioklasisty z matematyki

17.04.2020r. - egzamin ośmioklasisty z j. obcego

Dla Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w SOSW

23.06.2020 r. - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

W tych dniach placówka zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Dni wolne od wszystkich zajęć po odpracowaniu:

Wolne 12.06.2020 r. będzie odpracowane 30.05.2020 r. (Zlot DH NS)