Informacja dla rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do placówki

Uczniowie, którzy byli badani w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze względu na ukończenie etapu edukacyjnego (klasa III) lub z powodu utraty ważności orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, ponownie muszą przejść procedurę umieszczenia w MOS w Stemplewie.

  • Rodzice/opiekunowie składają podanie o przyjęcie do placówki do Dyrektora MOS w Stemplewie
  • Rodzice/opiekunowie składają Wniosek do swojego Starostwa z prośbą o skierowanie do MOS w Stemplewie, załączając aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej
  • Podstawą przyjęcia do placówki w Stemplewie jest aktualne orzeczenie oraz Skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy
  • W przypadku braku aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Skierowania, wychowanek w roku szkolnym 2024/2025 nie będzie mógł podjąć nauki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stemplewie
  • Wszelka dokumentacja niezbędna do przyjęcia dziecka do placówki znajduje się na stronie placówki zpewirstemplew.pl/mos

Zespół kwalifikacyjny