Informacja dla rodziców/opiekunów kandydatów do szkoły

Szanowni Państwo. Rodzice/opiekunowie

Po uzyskaniu  informacji o przyjęciu dziecka  na rok szkolny 2024/2025 do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie należy podjąć następujące działania:

  • Rodzice/opiekunowie składają podanie o przyjęcie do placówki do Dyrektora MOS w Stemplewie
  • Rodzice/opiekunowie składają Wniosek do swojego Starostwa z prośbą o skierowanie do MOS w Stemplewie, załączając aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej
  • Podstawą przyjęcia do placówki w Stemplewie jest aktualne orzeczenie oraz Skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy
  • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dostarczyć do MOS w Stemplewie Świadectwo z roku szkolnego 2023/2024, najpóźniej do 8 lipca 2024 r. (osobiście do sekretariatu lub scan na adres sekretariat@zpewirstemplew.pl )
  • W przypadku braku aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Skierowania wydanego przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy, wychowanek w roku szkolnym 2024/2025 nie będzie mógł podjąć nauki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stemplewie
  • Wszelka dokumentacja niezbędna do przyjęcia dziecka do placówki znajduje się na stronie placówki zpewirstemplew.pl/mos

Zespół kwalifikacyjny