OFERTA EDUKACYJNA

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W STEMPLEWIE


Placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat, ujawniającej niepowodzenia szkolne i wagary, agresję werbalną i niewerbalna, konflikty z nauczycielami i rodzicami, kontakty z używkami, powtarzanie klasy, zamknięcie w sobie - brak kontaktu z otoczeniem, udział w grupach negatywnych, pojawiające się kradzieże.

Nadrzędnym celem w pracy nauczycieli i wychowawców jest cel terapeutyczny i wychowawczy.
Program realizowany w szkole pokrywa się z materiałem innych szkół publicznych.

Zespoły klasowe do 16 osób.
Jeżeli Państwa dziecko ma trudności w uczeniu się, wagaruje, popadło w złe towarzystwo, ma zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym lub zaburzenia rozwojowe i szukają Państwo pomocy – zapraszamy!
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stemplewie zapewnia:
1. Realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, indywidualizację procesu nauczania.
2. Zintegrowany systemu działań diagnostycznych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzony przez specjalistów w formie:
• indywidualnych lub grupowych zajęć w zakresie terapii pedagogicznej i psychologicznej, socjoterapii, psychoedukacji oraz profilaktyki społecznej
• zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno – oświatowych,
• zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
• pomocy w nauce ze strony pracowników pedagogicznych
• działań wspierających dla rodziców/prawnych opiekunów w procesie wychowania i opieki
3. Całodobową opiekę dydaktyczno-wychowawczą.
4. Małą liczebność wychowanków w grupach.
5. Całodzienne wyżywienie.
6. Dobre warunki socjalno-bytowe.
7. Miłą i serdeczną atmosferę.

Warunkiem przyjęcia dziecka jest wydanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.


Lista dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji:
1. Podanie o przyjęcie do MOS w Stemplewie kierowane do Starosty Łęczyckiego za pośrednictwem Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub wydziału oświaty. 
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię oraz aktualne badania psychologiczne.
3. Ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ukończenia szkoły.
4. Opinia pedagoga, psychologa lub wychowawcy klasy.
5. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka (w tym ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, stałego przyjmowania leków )
6. Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień.
7. Akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL.
8. Aktualny wywiad środowiskowy przygotowany przez GOPS, MOPS, PCPR, kuratora sądowego, ewentualnie szkołę.
9. Aktualne zdjęcia legitymacyjne - 2 szt.
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą do Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca lub złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonów
(+48) 63 2881106, 63 2881107


Wykaz rzeczy wymaganych przy przyjęciu wychowanka do MOS w Stemplewie

Każdy uczeń powinien być wyposażony w podstawowe przybory szkolne:

 • Zeszyty do poszczególnych przedmiotów (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka/plastyka, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, religia, wych. do życia w rodzinie)
 • duży blok rysunkowy, mały blok rysunkowy
 • dwie ryzy papieru ksero
 • wycinanki, papiery kolorowe
 • teczka wiązana
 • długopisy, gumka, ołówek, pisaki, temperówka, kredki świecowe i ołówkowe, farby plakatowe, pędzelek gruby i cienki, nożyczki, klej
 • strój gimnastyczny
 • tenisówki lub trampki

Ponadto w związku z przebywaniem w internacie

 • komplet pościeli
 • odzież dostosowaną do pory roku: bieliznę osobistą (minimum 5 zmian), minimum 5 par skarpet, piżamę;
 • ręczniki z wyszytymi inicjałami;
 • kapcie oraz obuwie wyjściowe;
 • torbę/plecak na książki i zeszyty;
 • środki czystości i higieny osobistej (szampon, pastę do zębów, kubek, szczoteczkę do zębów, mydło, gąbkę, proszek do prania, papier toaletowy, worki na śmieci – 1 rolka, szczotkę do zamiatania oraz szulefkę itp.);

Zużywające się wyposażenie uczniów należy systematycznie uzupełniać w czasie trwania roku szkolnego.        


Opłatę należy uiścić po otrzymaniu noty obciążeniowej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

PODANIE o skierowanie do MOS - powiat łęczycki >>>pobierz

PODANIE o skierowanie do MOS - inny powiat >>>pobierz

PODANIE do Szkoły Podstawowej nr 2 >>>pobierz

KARTA ZGŁOSZENIA ucznia MOS >>>pobierz

ZGŁOSZENIE POBYTU >>>pobierz

REGULAMIN MOS >>>pobierz

POROZUMIENIE MOS >>>pobierz

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA NA CZAS POBYTU DZIECKA >>>pobierz

UPOWAŻNIENIE W SYTUACJACH DORAŹNYCH >>>pobierz

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI >>>pobierz