Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuacje nauki po ukończeniu szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.
Celem edukacji jest utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
Kształcenie trwa 3 lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości cykl nauki może być realizowane do 23 roku życia. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne pozwalają na wszechstronny rozwój każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i predyspozycjami.

Uczeń:

zdobywa umiejętności wykonywania podstawowych prac domowych, gospodarczych, naprawczych, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, opieki nad zwierzętami oraz liczne zajęcia twórcze, przygotowuje się do wykonywania prac porządkowych i pomocniczych w biurze, obsługę podstawowego sprzętu biurowego/ fax, telefon, ksero/ , prawidłową komunikację z klientem, korzysta z biblioteki i nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 Zajęcia odbywają się w pracowniach, pomieszczeniach gospodarczych i biurowych, na terenie przyszkolnym.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
- hipoterapię,
- hydromasaż,
- zajęcia rekreacyjne,
- stymulację wielozmysłową,
- stymulację mózgu metodą EEGBiofeedback
- uczestnictwo w kołach zainteresowań,
- wycieczki, obozy letnie i zimowe.

Każdy z uczniów obejmowany jest opieką psychologiczno pedagogiczną.
Zapewniamy też miejsce w internacie.

spp 1

spp 2