Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniów z autyzmem

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Obecnie obowiązujący program nauczania wymienia dwa etapy w organizacji pracy tej szkoły. Są to:
• Etap pierwszy obejmujący nauczanie początkowe w klasach I – III,
• Etap drugi obejmujący nauczanie w klasach IV – VIII.
W klasach początkowych realizuje się całościowe nauczanie metodą ośrodków pracy. Polega ona na odpowiednim doborze i takim stosowaniu metod i technik nauczania, które umożliwiają dzieciom upośledzonym umysłowo poznanie, zrozumienie i przyswojenie określonego programem wiedzy, umiejętności i nawyków. Stosowanie metody ośrodków pracy opiera się na następujących założeniach organizacyjnych:
• W danej klasie uczy tylko jeden nauczyciel będący jednocześnie wychowawcą.
• W każdym dniu nauki szkolnej treści nauczania i wychowania poszczególnych przedmiotów przeplatają się i łączą, tworząc całość dydaktyczną, nazywaną dziennym ośrodkiem pracy.
• W ciągu całego dnia pracy szkolnej realizowany jest jeden temat, nazywany tematem dziennego ośrodka pracy.
Zajęcia przeprowadzane są często w naturalnych warunkach, co pozwala realizować założenia nauczania początkowego. Uzyskanie pozytywnych efektów stosowania metody ośrodków pracy wymaga od nauczyciela postępowania zgodnego z zasadami obowiązującymi w pedagogice specjalnej. Szczególne znaczenie mają tutaj:
• Zasada gruntownej znajomości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz przychodzenia mu z pomocą racjonalną i specjalistyczną,
• Zasada dostosowania poczynań pedagogicznych do możliwości i potrzeb dziecka oraz warunków środowiskowych,
• Zasada aktywnego i świadomego udziału dzieci w pracy pedagogicznej,
• Zasada akceptacji dziecka,
• Zasada terapii pedagogicznej.
W klasach IV – VIII przechodzi się do nauczania całościowego, nauczania przedmiotowego. W tym czasie doskonali się umiejętności czytania, pisania i liczenia, wyposaża uczniów w wiadomości o przyrodzie, życiu społecznym, o prawach i obowiązkach członka społeczności, o kulturze i dziejach kraju.

Szkoła podstawowa - Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne - dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczą się w Zespołach Edukacyjno Terapeutycznych w oparciu o zasady programowe i Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla każdego dziecka.
W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie mogą osiągnąć taki poziom rozwoju umysłowego i psychicznego, który pozwoli im brać czynny udział w życiu rodziny, grupy społecznej.
Głównym celem pracy wychowawczo – dydaktycznej na tym etapie jest takie przygotowanie uczniów do życia, by w miarę własnych możliwości byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, mogli uczestniczyć w życiu społecznym, przestrzegać podstawowych norm społeczno – moralnych, potrafili wykonywać inne proste prace
w zakładzie pracy chronionej, bądź w innej formie organizowanej, pod kierunkiem instruktorów, rodziców lub opiekunów.

W szczególności zadaniem szkoły jest:
• nauczanie zaradności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie,
• kształtowanie mowy umożliwiającej porozumiewanie się z otoczeniem,
• rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej,
• przekazanie uczniom, w dostępnym dla nich zakresie wiadomości o otaczającym środowisku przyrodniczym i technicznym,
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
• nauczanie korzystania z prostych narzędzi i urządzeń technicznych,
• ukształtowanie korzystnych społecznie cech osobowości oraz właściwych podstaw pracy,
• nauczanie korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego.
Szkoła ta usprawnia niezaburzone funkcje, koryguje niesprawności rozwojowe w sferze intelektualnej i osobowościowej, kompensuje efekty psychiczne i fizyczne, ponadto zapewnia elementy wykształcenia ogólnego i podstawy przygotowania do pracy.
Te zadania szkoła realizuje poprzez działalność pedagogiczną o charakterze rewalidacyjnym, która obejmuje wychowanie umysłowe, społeczne, moralne, estetyczne, politechniczne i fizyczne.
Ważne jest, aby uczeń nie tylko potrafił coś zrobić, ale potrafił to wykonać wspólnie z innymi i odczuwał płynącą z tego radość. Poczucie zadowolenia, możliwość osiągnięcia sukcesu, budzenie wiary we własne siły daje uczniowi aktywność twórcza.
Uczniowie wykonują prace plastyczne różnymi technikami : od malowania farbami na papierze i szkle, wydzieranie, wyklejanie papierem czy plasteliną po tkanie gobelinów igłą tkacką. Prace te prezentowane są na wystawach i biorą udział w licznych konkursach, zdobywają nagrody.
Aktywność twórcza kształtuje także umiejętność racjonalnego spędzania czasu wolego.
Programy nauczania, specjalne metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia oraz baza ośrodka pozwalają na osiągnięcie optymalnego rozwoju, na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla ucznia i otoczenia.

Szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem - Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne

Wszyscy podopieczni Szkoły otrzymują terapię opartą na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania, wykorzystującej podstawowe zasady uczenia.
Klasy w naszej Szkole są dwu, - czteroosobowe, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia i stworzenie optymalnych warunków do realizowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, uwzględniających wszelkie potrzeby ucznia i zapewniających mu wszechstronny rozwój. Każde, z naszych dzieci uczestniczy w maksymalnej liczbie zajęć rewalidacyjnych (indywidualnych), a ponadto w licznych zajęciach uspołeczniających, co jest niezmiernie ważne, w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nasz nieustanny progres wspierany jest przez regularne superwizje, a także przez nieustanne szkolenie kadry nauczycieli – terapeutów.
Do pracy z dziećmi włączamy metody stymulujące rozwój aktywności i samodzielności, jednocześnie staramy się współpracować ze specjalistami i rodzicami. Stosujemy metody stymulacyjne i edukacyjne, tak by całościowo rozwiązywać problemy naszych podopiecznych. Metody stymulacyjne są długotrwałe i skierowane na rozwój i poprawę zaburzonych funkcji (rozwój sprawności OUN) poprzez zastosowanie bodźców, które mają doprowadzić do wewnętrznych zmian. Metody edukacyjne są powiązane ze stymulacją, wyróżnia się w nich nurty oparte na teorii uczenia się. Metody behawioralne i niebehawioralne polegają na wzmacnianiu pewnych zachowań poprzez nagrody (rzeczowe lub społeczne, które rozszerzają spektrum działania w metodzie) lub eliminowaniu ich poprzez brak nagród.
Pracując metodą Marii Montessori rozwijamy u dzieci samodzielność, wspieraną indywidualną pomocą nauczyciela, wtedy kiedy to jest konieczne. Metoda Weroniki Sherborne wspomaga prawidłowy rozwój dziecka oraz koryguje jego zaburzenia. Dzięki ćwiczeniom wg tej metody dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej. Czując się swobodnie, uczą się empatii. Ćwiczenia z tej grupy mają na celu rozszerzenie umiejętności poznawania najbliższego otoczenia na większym terenie, na którym dziecko może się zetknąć z różnymi przedmiotami. Poprzez metodę Knilla rozwijamy u dzieci kontakt społeczny, naśladownictwo, ruch i znajomość własnego ciała. Poprzez terapię behawioralną kształtujemy u dziecka autystycznego jak największą liczbę zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.
Pracujemy również metodą AAC, która jest stosowana do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metoda ta umożliwiają wyrażanie swoich potrzeb, myśli, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie.
Każdy z uczniów pracuje według indywidualnego programu dydaktyczno - wychowawczego, dostosowanego do jego potrzeb i możliwości.
Do planu nauczania w/w szkół wprowadzana jest rewalidacja indywidualna. Stanowi ona integralną część dydaktyczno – wychowawczej działalności szkoły. Celem zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym dziecka, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. Są to zajęcia wspierające proces dydaktyczny. W zakres ich wchodzą następujące formy pracy dydaktycznej:
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
• terapia pedagogiczna,
• logopedia,
• neurologopedia,
• gimnastyka korekcyjna,
• stymulacja polisemsoryczna
• terapia EEGBiofeedback
• terapia psychologiczna z elementami socjoterapii.
• hipoterapię
• hydroterapię
• arteterapia
• muzykoterapia

Szkoła zapewnia bezpłatne dowozy i odwozy wychowanków. Ponadto dzieci i młodzież uczące się w naszym Ośrodku mogą skorzystać z pobytu w internacie. Pobyt w internacie jest bezpłatny, odpłatność pobierana jest tylko za wyżywienie.

sp1 1

 sp1 2

sp1 3