PRZEDSZKOLE

(ODDZIAŁY DLA DZIECI Z AUTYZMEM)

Dnia 1 września 2013 r. na terenie SOSW w Stemplewie rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Specjalne. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu organizowane są w wymiarze 5 godzin dziennie i są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Przedszkolaki objęte są zajęciami logopedycznymi, rehabilitacyjnymi, rewalidacyjnymi oraz językiem angielskim. Ponadto uczestniczą w zajęciach prowadzonych w sali integracji sensorycznej, sali doświadczania świata oraz są otoczone opieką psychologiczną i pedagogiczną.
Nadrzędnym celem przedszkola jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. W każdym oddziale jest pomoc nauczyciela. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym jest uzależniona od rodzaju dysfunkcji i stopnia niepełnosprawności.
Wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte tylko dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dokument wydany przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne.
W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego musi być zdiagnozowana:
- niepełnosprawność intelektualna lub
- niepełnosprawność sprzężona lub
- autyzm.
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się również dziecko, które oprócz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymało orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
Do planu nauczania szkoły wprowadzana jest rewalidacja indywidualna. Stanowi ona integralną część dydaktyczno – wychowawczej działalności szkoły. Celem zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym dziecka, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. Są to zajęcia wspierające proces dydaktyczny. W zakres ich wchodzą następujące formy pracy dydaktycznej:
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
• terapia pedagogiczna,
• logopedia,
• neurologopedia,
• gimnastyka korekcyjna,
• stymulacja polisemsoryczna
• terapia EEGBiofeedback
• terapia psychologiczna z elementami socjoterapii.
• hipoterapię
• hydroterapię
• arteterapia
• muzykoterapia
Szkoła zapewnia bezpłatne dowozy i odwozy wychowanków. Ponadto dzieci i młodzież uczące się w naszym Ośrodku mogą skorzystać z pobytu w internacie. Pobyt w internacie jest bezpłatny, odpłatność pobierana jest tylko za wyżywienie.

przedszkole 1