Zadaniem Szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów zapewniające im pełny rozwój osoby, pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz przygotowanie do udziału w życiu społecznym. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydawanych na jej podstawie.

Uczniowie otrzymują pomoc w pokonywaniu trudności w nauce, budowaniu dobrej motywacji do rozwoju, zdobyciu umiejętności uczenia się oraz rozpoznania preferencji do dalszego kształcenia. Ponadto uzyskują pomoc i wsparcie w pracy nad własnym charakterem, w pokonaniu trudności specyficznych dla wieku. Uczą się kultury i ładu w życiu codziennym, budowania dobrych relacji, pokonywania wad osobistych i rozwijania zalet.

sp2 1

sp2 2