Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 2:

Kształcimy na kierunkach:

  • KUCHARZ
  • CUKIERNIK
  • MURARZ - TYNKARZ
  • ŚLUSARZ
  • STOLARZ
  • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
  • ROLNIK

Praktyki zawodowe organizuje szkoła. Do klasy pierwszej przyjmujemy młodzież posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim).

Nauka trwa 3 lata
Celem kształcenia  jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Praktyki zawodowe w większości organizuje nasza Placówka, a część z nich odbywa się pod okiem instruktorów w prywatnych zakładach i przedsiębiorstwach, które zawarły ze szkołą odpowiednią umowę. Uczniowie Branżowek Szkoły I stopnia  zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności zawodowych, realizują również  wyjazdowe praktyki m.in. w hotelach i pensjonatach w różnych częściach Polski.
Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, który porównywalne są do standardów europejskich. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.