REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Tuwima
w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59) -art. 105 ust.1

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią SOSW, w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkół Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Rocznym Planie Pracy ZPEWiR oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Ośrodka.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.
3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez wicedyrektora ośrodka oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którym należy zapewnić opiekę ze względu na:
a) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców,
b) organizację dojazdu do szkoły
c) przerwę w zajęciach wynikającą z planu zajęć
d) przerwę wynikająca z nieuczęszczania na lekcje religii lub etyki
e) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole m.in. nieobecność nauczyciela, zmianę organizacji pracy szkoły
5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

§ 2. Cele i zadania świetlicy

1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
2. Celem pracy świetlicy jest zapewnianie opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej oraz zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych.
3. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie opieki,
b) organizowanie pomocy w nauce,
c) tworzenie warunków do nauki własnej,
d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
j) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
k) rozwijanie samodzielności i aktywności,
l) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, wychowawcami internatu, a także z pedagogiem, psychologiem ośrodka.

4. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
a) zorganizowaną opiekę wychowawczą,
b) pomoc w nauce, w tym zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
c) warunki do nauki własnej,
d) kulturalną rozrywkę i zabawę,
e) organizowanie gier i zbaw ruchowych
f) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
g) rozwój zainteresowań oraz zdolności,
h) stymulowanie postawy twórczej,
i) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
j) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
k) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
l) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
ł) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

§ 3. Założenia organizacyjne

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 730 do 1630. Czas pracy świetlicy określa się w pełnych godzinach zegarowych.
2. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje dyrektor ośrodka. Nadzór prowadzą dyrektor i wicedyrektora ośrodka.
3. Kwalifikacja uczniów dojeżdżających i dochodzących odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w ośrodku, które wypełniają rodzice.
4. Pozostali uczniowie SOSW korzystają ze świetlicy zgodnie z organizacją pracy szkoły.
5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczbę uczniów w grupach określają odrębne przepisy.
6. Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do przekazywania informacji do Raportu dziennego na temat obecnych i nieobecnych uczniów.
7. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w stołówce szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy.
8. Dzieci z przedszkola, uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych mający przerwę w zajęciach szkolnych odprowadzane są do świetlicy i odbierane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
9. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać rodzice oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców.
10. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
11. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy.

§ 4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

1. Wychowanek ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki,
b) życzliwego traktowania,
c) poszanowania godności osobistej,
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
2. Wychowanek jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu świetlicy,
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c) współpracy w procesie wychowania i opieki,
d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
f) respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,
g) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
h) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
i) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
j) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§ 5. Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:
1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy.
2. Pochwała przekazana rodzicom.
3. Pochwała wicedyrektora bądź dyrektora Ośrodka.
4. Nagroda rzeczowa.
Stosowane kary to:
1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
3. Nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy.
4. Nagana udzielona przez wicedyrektora lub dyrektora Ośrodka.
5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 6. Współpraca z rodzicami

1. Bezpośrednia - codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
2. Rozmowy telefoniczne lub e-mail.
3. Pisemne informacje.
4. Spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek.

§ 7. Dokumentacja świetlicy

1. Regulamin świetlicy.
2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
3. Tygodniowy rozkład zajęć.
4. Dzienniki zajęć.
5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
6. Półroczne i roczne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.

§ 8. Zadania nauczyciela świetlicy

1. Opracowanie ramowego planu zajęć świetlicowych.
2. Systematyczne prowadzenie dziennika/dzienników zajęć.
3. Przestrzeganie dyscypliny pracy, sumienne spełnianie obowiązków wychowawcy świetlicy.
4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych według planu pracy świetlicy.
5. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
7. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
9. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
10. Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami internatu, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną.
11. Zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem świetlicy.
12. Przekazywanie informacji do Raportu dziennego o uczniach obecnych i nieobecnych w świetlicy.
13. Powiadamianie rodziców, wychowawców, pedagoga, psychologa o niewłaściwym zachowaniu ucznia w świetlicy.
14. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
15. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
16. Wykonanie innych prac zleconych przez dyrekcję ośrodka.

§ 9. Wyposażenie świetlicy

Świetlica szkolna wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:
- sprzęt audiowizualny i multimedialny,
- przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych,
- czasopisma, książki, gry, układanki,
- materiały do zajęć plastycznych, artystycznych, technicznych itp.
- inny sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych.


Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Stemplew, 04.09.2017 r.