Biblioteka szkolna jest nie tylko miejscem, gdzie gromadzone są dokumenty: piśmiennicze, elektroniczne, dźwiękowe i multimedialne, ale również jest miejscem, gdzie można w przyjemny sposób spędzić czas oglądając film lub słuchając muzyki. Biblioteka szkolna dostarcza informacji z różnych dziedzin wiedzy oraz pomysłów, które są podstawą funkcjonowania w społeczeństwie. Rozwija u uczniów wyobraźnię oraz wyposaża ich w umiejętność uczenia się przez całe życie, przygotowując do pełnienia odpowiedzialnych ról w przyszłości. Biblioteka szkolna udostępnia książki oraz inne źródła informacji, rozwija umiejętności efektywnego myślenia i korzystania z informacji za pośrednictwem różnych mediów. Biblioteka szkolna gromadzi pomoce naukowe, materiały metodyczne, a także podręczniki. Bibliotekarze i nauczyciele muszą ze sobą współpracować, aby kształcić i doskonalić umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz kompetencje ponadprzedmiotowe ucznia: rozwiązywanie problemów, czytanie, uczenie się, pisanie. Biblioteka szkolna umożliwia bardzo często jedyny kontakt z książką i biblioteką w życiu.

 GODZINY PRACY

Poniedziałek 

 NIECZYNNA

 Wtorek

 9.55 - 10.55

 11.40 -12.40

 Środa

 11.40 - 13.40

 Czwartek

 10.50 -11.50

 

 Piątek  10:35 - 11:35

 KATALOG OPAC https://m004278.molnet.mol.pl/

 

katalog elektronicznyPlan Pracy Biblioteki

A) Praca pedagogiczna
1. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach,
2. Rozmowa z czytelnikami o książkach,
3. Udostępnianie zbiorów,
4. Zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,
5. Udostępnianie uczniom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom organizacji młodzieżowych i kołom zainteresowań potrzebnych materiałów,
6. Nauka korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,
7. Udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno - wychowawczych w bibliotece (zajęć dydaktyczno wyrównawczych, godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęcia kół zainteresowań, organizowanie pracy z książką, czasopismem, dokumentami multimedialnymi i innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno wychowawczego oraz w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych,
8. Prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książki
9. Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenie Rady Pedagogicznej,
10. Organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów . Akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom"
11. Realizacja zadań projektu Edukacji czytelniczo medialnej
12. Przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej, zajęć bibliotecznych.
13. Aktualizacja kroniki szkolnej
14. Aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej biblioteki

B) Praca biblioteczno - techniczna
1. Gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
2. Ewidencjonowanie zbiorów za pomocą programu MOL - zgodnie z obowiązującymi, przepisami zawartymi w zarządzeniach Ministra Kultury i Sztuki,
3. Selekcja zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych),
4. Konserwacja zbiorów
5. Aktualizacja wykazu lektur
6. Konfiguracja i obsługa Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Instalacja oprogramowania multimedialnego, archiwizowanie danych.

 

Zakres czynności bibliotekarza

1. Nauczyciel bibliotekarz wspiera i rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów i wychowanków ZPEWiR.
2. Wspomaga proces nauczania i wychowania, współpracuje z nauczycielami wszystkich przedmiotów w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
3. Wspomaga działania szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.
4. Nauczyciel bibliotekarz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Stemplewie zapewnia w bibliotece dostęp do zbiorów różnego typu - książek, czasopism, gier edukacyjnych, programów multimedialnych, filmów, nagrań muzycznych itp. Ustala kształt zbiorów bibliotecznych, które powinny zawierać:
1) pozycje z literatury dla dzieci i młodzieży;
2) wybrane pozycje z literatury pięknej;
3) wydawnictwa informacyjne;
4) programy szkolne;
5) podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
6) lektury obowiązkowe i uzupełniające;
7) wydawnictwa albumowe;
8) prasę;
9) literaturę przedmiotowo-metodyczną oraz z zakresu pedagogiki i psychologii
5. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
1) udostępniania zbiorów;
2) udzielania zbiorów bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;
3) informowania czytelników o nowych nabytkach i nowościach wydawniczych;
4) udzielania informacji o książkach;
5) prowadzenia lekcji bibliotecznych;
6) upowszechniania książki i czytelnictwa;
7) kształtowania kultury czytelniczej;
8) wdrażania do poszanowania książek i czasopism.
6. W ramach pracy organizacyjno-technicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
1) gromadzenia, ewidencji i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) przeglądu i konserwacji zbiorów;
3) organizacji udostępniania zbiorów (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów i kartotek);
4) planowania pracy i sprawozdawczości;
5) analizy czytelnictwa;
6) przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
7. Ponadto udziela fachowej informacji o zbiorach, nowościach i zapowiedziach wydawniczych, służy poradą i pomocą w doborze odpowiedniej literatury.
8. Wypożycza, udostępnia oraz przekazuje uczniom bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
9. Zapewnia możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu, drukarki, skanera i innych nowoczesnych urządzeń technicznych niezbędnych współczesnemu
użytkownikowi biblioteki.
10. Ustala tematykę zajęć czytelniczych, organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną wychowanków ZPEWiR.
11. Realizuje obowiązki
- w formie specjalnie przygotowanych lekcji bibliotecznych,
- w ramach zajęć pozalekcyjnych,
- w toku indywidualnej pracy z czytelnikiem,
- w czasie codziennej obsługi czytelnika,
- poprzez imprezy czytelnicze (konkursy, wystawy, spotkania autorskie, apele i uroczystości szkolne).
12. Dla uczniów
- oferuje pomoc w wyszukiwaniu i opracowaniu materiałów potrzebnych do lekcji,
- zapewnia pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- sprawuje opiekę nad uczniami oczekującymi na dodatkowe zajęcia lub w ramach zastępstw zleconych
- otacza opieką uczniów z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi,
- pracuje z uczniami szczególnie uzdolnionymi, przygotowując ich do różnorodnych
konkursów,
- czuwa nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu i pomaga w prawidłowym
korzystaniu z technologii informacyjnej,
- organizuje dla czytelników imprezy kulturalne o różnym zasięgu
- przygotowuje do korzystania z innych bibliotek
- promuje aktywnych czytelników, rozbudza rozwija indywidualne zainteresowania czytelnicze uczniów,
- pogłębia i wyrabia u uczniów nawyk czytania i samokształcenia,
- rozbudza u uczniów nawyk szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie;
13. Dla nauczycieli
- realizuje zajęcia rozszerzające zagadnienia podejmowane na lekcjach,
- wspomaga wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów współpracując z wychowawcami i rodzicami,
- przekazuje wychowawcom informacje o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;
- tworzy w bibliotece centrum informacyjne i bazę metodyczną,
- gromadzi i współredaguje dokumentację zawierającą przepisy wewnątrzszkolne, regulaminy itd.
- archiwizuje dokumentację związaną z historią szkoły,
- przejmuje obowiązki świetlicy, sprawując opiekę nad uczniami.
14. Współpracuje z rodzicami w zakresie
- wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,
- popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży
15. Współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę książek, materiałów i zbiorów multimedialnych
16. Odpowiada za promocję Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, administruje stronę internetową i fanpage Facebook
17. Wypełnia szereg zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
18. Pracuje w takich godzinach, aby ze zbiorów biblioteki mogli korzystać wychowankowie, zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i internackich, nauczyciele, wychowawcy, inni pracownicy Zespołu oraz rodzice.
19. Systematycznie dokonuje się przeglądu księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy Zespołu.
20. Dokonuje inwentaryzacji biblioteki na wniosek dyrektora, co najmniej raz na 10 lat, na podstawie odrębnych przepisów.
21. Proponuje roczny plan wydatków i przedkłada dyrektorowi. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, konserwację księgozbioru, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
22. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.