STATUT SOSW  pdf icon
 STATUT PRZEDSZKOLA pdf icon
 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ pdf icon
 STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA pdf icon
 STATUT SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY pdf icon
 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  pdf icon
 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  pdf icon
 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH  pdf icon
REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE  pdf icon
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW SOSW pdf icon
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SOSW pdf icon