Uczniowski Klub Sportowy – UKS, został założony w styczniu 1996 roku. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, nauczycieli i sympatyków. Inicjatywą do założenia klubu było zainteresowanie jak największej ilości młodzieży aktywnością ruchową oraz czynnym spędzaniem czasu wolnego.
Główne cele klubu to: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia, sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych szkolnych i pozaszkolnych, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Ośrodka, radą pedagogiczną, władzami samorządowymi i sportowymi.