Szkolne Koło PCK realizuje zadania oświatowo-zdrowotne i opiekuńcze. Głównymi założeniami działalności koła są: szerzenie kultury zdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia, popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia, wpajanie zasad higieny, nauki i odpoczynku, kształtowanie humanitarnych zasad wśród młodzieży, gotowości niesienia pomocy innym, otoczenie opieką dzieci młodszych, kolegów chorych lub mniej sprawnych fizycznie, wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Szkolne Koło PCK bierze udział w impre-zach szkolnych mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gromadzi prasę, książki i materiały o tematyce zdrowotnej, organizuje liczne pogadanki tematyczne dla uczniów dotyczące higieny osobistej, zdrowego odżywiania a tym samym zdrowego trybu życia. SK PCK współpracuje z Rejonowym zarządem PCK w Łęczycy, z kołem Wolontariatu i z innymi organizacjami działającymi na terenie Ośrodka.