Na terenie placówki w Stemplewie działają drużyny „Nieprzetartego Szlaku”, które poprzez swoją działalność wspierają statutowe cele i zadania Ośrodka oraz skutecznie przyczyniają się do procesu rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo. Tak jak wszędzie harcerska zabawa zaczęła się od jednej drużyny. Było to w 1982 roku. Obecnie przy ZPEWiR pracuje V Szczep Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” składający się z dwóch drużyn harcerskich i jednej zuchowej. Instruktorami harcerskimi są wychowawcy internatu i nauczyciele. Metody i formy pracy harcerskiej opierają się na kilku podstawowych zasadach:
1. Dostosowanie programu pracy do wieku, możliwości i zainteresowań wychowanków;
2. Wychowanie poprzez działalność społeczną przyczyniającą się do wszechstronnego rozwoju osobowości harcerzy;
3. Powiązanie programu działań rehabilitacyjnych ze zdobywaniem sprawności, odznak i stopni harcerskich.
4. Nawiązywanie serdecznego kontaktu z ludźmi, kształtowanie pozytywnych emocji i uczuć.
5. Wykorzystanie specyficznej obrzędowości harcerskiej do wpajania zasad samorządności i samowychowania.
6. Tworzenie płaszczyzny integracji z najbliższym środowiskiem oraz wychowanie społeczeństwa do partnerskiego traktowania osób niepełnosprawnych.
Szczep posiada do swojej dyspozycji harcówkę i magazyn sprzętu sportowo – turystycznego. Szczep wypracował stałe formy pracy, sposoby realizacji zadań. Są to min : Akcja „POWITANIE”, Harcerski Start , Sprzątanie Świata , Dzień Pieczonego Ziemniaka, Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, Dzień Myśli Braterskiej, Andrzejkowy Wieczór Wróżb i Czarów, Mikołajki, Karnawałowy Bal Przebierańców, Turniej Tenisa Stołowego, Wiosenne prace społeczne pod hasłem „Walka z królem śmieci” , Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, Biwaki, złazy, zimowiska i obozy, Zdobywanie stopni i sprawności. Do szczególnych osiągnięć Szczepu należy zaliczyć organizację Zlotów Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” najpierw na poziomie chorągwianym, później między chorągwianym, a obecnie ogólnopolskim.