kolko wedkarskie zpewir logo

W naszej szkole od 2018 roku działa Szkolne Koło Wędkarskie. Założycielem i opiekunem koła wędkarskiego jest Ewa Krawczyk, Maciej Piszczałkowski oraz Piotr Kaźmierczak. Zajęcia zaplanowano zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami, możliwościami i oczekiwaniami uczniów niepełnosprawnych intelektualnie oraz uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnych zajęć sportowych poprzez umożliwienie im pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani, a przede wszystkim, które są dla nich atrakcyjne i dostępne ze względu na ich poziom intelektualny, sprawność i wydolność fizyczną. Wędkarstwo, które bije rekordy popularności wśród młodzieży stało się sposobem na spędzanie wolnego czasu, formą rozrywki, a także pewnego rodzaju oderwaniem od rzeczywistości. Młodzi ludzie i nie tylko próbują się w ten sposób wyciszyć, odnaleźć spokój wewnętrzny, zastanowić się nad sobą i swoimi życiem. Takie podejście do problemu, a przy okazji poznanie zasad i norm prawidłowego zachowania w naturalnym środowisku w moim przeświadczeniu jest konieczne, tzn. wspieranie młodzieży niepełnosprawnej w rozwijaniu nowej pasji zwiększa integrację ze środowiskiem lokalnym, co w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy funkcjonowania społecznego. W 2018 roku udało nam się pozyskać sprzęt wędkarski z LGD „Z Ikrą” w Parzęczewie, dzięki temu młodzież poznaje techniki wędkarskie na profesjonalnym sprzęcie.

Celem głównym funkcjonowania Koła Wędkarskiego jest:

Poznanie technik wędkarskich, metod połowu różnych gatunków ryb, sprzętu wędkarskiego, przepisów PZW i zasad obowiązujących na stanowiskach wędkarskich oraz nauka doboru i przygotowania sprzętu, przynęt i łowiska, realizacja zasady wędkarstwa wyczynowego "złów i wypuść". Oprócz zajęć typowo wędkarskich uczniowie poznają najbliższe środowisko, piękno przyrody i historię naszego regionu.

Cele szczegółowe:

 • rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych - wędkarskich,
 • poznanie walorów obszarów przyrodniczych najbliższego regionu i jego okolicy,
 • kształtowanie szacunku do obiektów mających wartość kulturową dla naszego regionu,
 • motywowanie do aktywnego spędzania wypoczynku,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
 • upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • integracja wychowanków ze środowiskiem naturalnym,
 • propagowanie wśród społeczności szkolnej zachowań proekologicznych,
 • propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego jako formy spędzania czasu wolnego,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.


Zakładane efekty:

 • podniesienie sprawności fizycznej uczniów,
 • wdrożenie do samodoskonalenia się i pracy nad sobą,
 • wzrost świadomości uczniów w zakresie potrzeb i konieczności uprawiania sportu,
 • propagowanie alternatywnych rozwiązań spędzania wolnego czasu,
 • przygotowanie uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia,
 • poznanie najbliższego środowiska,
 • przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu.

                                                                       Opiekunowie:

                                                                      Ewa Krawczyk, Maciej Piszczałkowski, Piotr Kaźmierczak