REGULAMIN KLUBU ABSOLWENTA SZKÓŁ

ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKCYJNO- WYCHOWAWCZYCH I REHABILIATCYJNYCH W STEMPLEWIE
(OŚRODKA SZKOLNO– WYCHOWAWCZEGO I MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII)

§1.

Klub Absolwent Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie (zwany dalej Klubem Absolwenta) został powołany do istnienia decyzją Dyrektora Zespołu w Stemplewie i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14. 06. 2017, który też dzień uważa się za początek jego działalności. Siedzibą Klubu Absolwenta jest budynek ZPEWIR w Stemplewie.

§2.

Cele Klubu Absolwenta

Celem działalności Klubu Absolwenta jest integracja uczniów, którzy ukończyli nasze Szkoły w Stemplewie; monitorowanie kariery zawodowej, wymiana doświadczeń, pomoc w przezwyciężaniu życiowych trudności oraz promocja ZPEWIR i szkół wchodzących w jego skład.

§3.

Zadania Klubu Absolwenta:

1.Organizowanie spotkań z absolwentami,
2.Gromadzenie danych nt. absolwentów do celów zgodnych z regulaminem Klubu Absolwenta;
3.Informowanie Absolwentów o spotkaniach, imprezach otwartych i wydarzeniach związanych z działalnością Szkoły.

§4.

Struktura organizacyjna:

1.Klub Absolwenta tworzą wszyscy pełnoprawni członkowie.
2.Dyrektor Zespołu w Stemplewie ma decydujący głos we wszelkich sprawach związanych z działalnością Klubu Absolwenta. Może również z uzasadnionych powodów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zawiesić działalność Klubu lub zadecydować o jego rozwiązaniu.
3.Opiekunem i moderatorem Klubu Absolwenta jest wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel lub zespół nauczycieli.
4.Członkowie Klubu Absolwenta mogą w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu i Moderatorem Klubu powołać Radę Absolwentów do organizacji zadań wynikających z regulaminu.
5.Od decyzji Moderatora lub Rady Absolwentów przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Zespołu w Stemplewie. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

§5.

Członkostwo

1.O członkostwo w Klubie Absolwenta może ubiegać się każdy uczeń, który ukończył Gimnazjum Nr lub NR 2 w Stemplewie, Szkołę Przysposabiającą do Pracy w Stemplewie, Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Stemplewie, Branżową Szkołę Nr 1 lub Nr.2 w Stemplewie .
2.Członkostwo w Klubie Absolwenta ma charakter dobrowolny i jawny. Jest nadawane na podstawie wypełnionego wniosku.
3.Zaprzestanie członkostwa odbywa się w trybie natychmiastowym na pisemny wniosek członka.
4.Szkoła w Stemplewie zastrzega sobie prawo pozbawienia członkostwa osoby, które w jakikolwiek sposób będą działały na szkodę Szkoły w Stemplewie, jego pracowników, uczniów i pozostałych członków Klubu Absolwenta, jak również będą godziły w dobre imię Szkoły decyzji takiej Członek zostanie powiadomiony w ciągu trzech dni od jej zatwierdzenia przez Dyrektora lub powołany przez Niego organ.
5.W zakresie ochrony danych osobowych mają tu zastosowanie obowiązujące przepisy prawa państwowego Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 6.

Przywileje Członków

Członkowie Klubu Absolwenta mają prawo:
1.Używać tytułu Członek Klubu Absolwenta Szkoły ZPEWIR w Stemplewie, którą ukończył.
2.Za zgodą Dyrektora placówki organizować spotkania klasowe, rocznikowe i inne;
3.Podejmować działania zgodne z regulaminem i celem Klubu Absolwenta;
4.Otrzymywać informacje na temat ważnych wydarzeń z życia ZPEWIR ;
5.Uczestniczyć w imprezach szkolnych, na które zostali oficjalnie zaproszeni;
6.Wspierać działania ZPEWIR

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ZPEWIR w Stemplewie w dniu 14. 06. 2017 r.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA