COVID-19

KOMUNIKAT DYREKTORA ZPEWIR W STEMPLEWIE  z dnia 30.01.2022r. DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

W odniesieniu do komunikatu MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r, w związku z przedłużającym się okresem trwania pandemii COVID-19 oraz z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań Dyrektor ZPEWIR w Stemplewie  po konsultacji z Radą Rodziców, Starostą Łęczyckim i SANEPD  w Łęczycy podjął decyzję  o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejście w tryb nauki zdalnej w klasach V –  VIII  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 oraz kl. I-III Szkoły Przyspasabiającej  do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stemplewie  w dniach od 31.01 do 06.02.2022.  Nauka w tych klasach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  (w tym  dysku Google (link: https://drive.google.com/drive/folders/1ohak8SVyEJoYx9xgOhWjl7rj5d9CZ8nj ) na naszej stronie internetowej www.zpewirstemplew.pl „Nauka w domu”) zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Nauczyciele prowadzić będą zajęcia ze szkoły. Materiały z poszczególnych przedmiotów umieszczane będą systematycznie w zakładce każdej klasy lub przekazywane w inny sposób (na prośbę rodzica po uzgodnieniu z nauczycielem).  Prosimy rodziców o współpracę, a uczniów o zaangażowanie.

Zajęcia WWRD, w oddziałach przedszkolnych, klasach I-IV oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odbywać się będą również stacjonarnie.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stemplewie pracuje stacjonarnie ( poza dziećmi wytypowanymi do kwarantanny, które w jak najszybszym czasie należy odebrać do domów rodzinnych zgodnie z zaleceniami SNEPID-u).

Przywozy i dowozy dzieci z przedszkola i oddziału I-IV zgodnie z planem. Prosimy o przysyłanie tylko dzieci zdrowych bez oznak przeziębienia i gorączki.

Prosimy wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do reżimu sanitarnego w placówce.

O wszystkich decyzjach będziemy niezwłocznie informować za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, dziennika elektronicznego oraz przez sekretariat placówki. Życzymy wszystkim zdrowia.

Dyrekcja ZPEWIR w Stemplewie

Szanowni Rodzice, Pracownicy, Uczniowie ZPEWIR w Stemplewie!

Informujemy, iż po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Łęczycy  z dnia 18.11.2021 r oraz decyzji organu prowadzącego tj. Starostwa Powiatu Łęczyckiego w dniach 22-28.11.2021r. przechodzimy na nauczanie zdalne w szkołach ZPEWiR w Stemplewie.  

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w SOSW w Stemplewie – praca zdalna dla wszystkich oddziałów do 28.11.2021 – nauczanie na odległość – materiały do pobrania z dysku Google lub w sposób umówiony z nauczycielem.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w MOS w Stemplewie – praca zdalna dla wszystkich oddziałów do 28.11.2021 – nauczanie na odległość – materiały do pobrania z dysku Google lub w sposób umówiony z nauczycielem.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Stemplewie – praca zdalna do 28.11.2021 – nauczanie na odległość – materiały do pobrania z dysku Google lub w sposób umówiony z nauczycielem.

Stacjonarnie na dotychczasowych zasadach działają:

Przedszkole – praca stacjonarna w reżimie sanitarnym – dowozy i żywienie we własnym zakresie organizują rodzice.

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze realizowane stacjonarnie na doczasowych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

O wszystkich decyzjach będziemy niezwłocznie informować za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, dziennika elektronicznego oraz przez sekretariat placówki. Życzymy wszystkim zdrowia.

  

Dyrekcja ZPEWiR w Stemplewie

Szanowni Rodzice, Pracownicy, Uczniowie ZPEWIR w Stemplewie!

Informujemy, iż po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Łęczycy oraz decyzji organu prowadzącego tj. Starostwa Powiatu Łęczyckiego w dniach 15-21.11.2021 r. w szkołach ZPEWiR w Stemplewie pracować będziemy w następujący sposób:   

Przedszkole – praca stacjonarna – dowozy we własnym zakresie organizują rodzice, żywienie w stołówce w reżimie sanitarnym.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w SOSW w Stemplewie – praca zdalna do 21.11.2021 – nauczanie na odległość – materiały do pobrania z dysku Google lub w sposób umówiony z nauczycielem.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w MOS w Stemplewie

- praca zdalna do 21.11.2021 dla klas. IV-VIII – nauczanie na odległość – materiały do pobrania z dysku Google lub w sposób umówiony z nauczycielem

- praca stacjonarna w placówce ZPEWiR dla kl. II-III.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Stemplewie – praca zdalna do 21.11.2021 – nauczanie na odległość – materiały do pobrania z dysku Google lub w sposób umówiony z nauczycielem.

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze realizowane stacjonarnie na doczasowych zasadach.

O wszystkich decyzjach będziemy niezwłocznie informować za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, dziennika elektronicznego oraz przez sekretariat placówki. Życzymy wszystkim zdrowia.

Dyrekcja ZPEWiR w Stemplewie

Komunikat Dyrektora ZPEWiR w Stemplewie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w pracy administracji placówki i zasad obsługi Interesantów

Komunikat Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w pracy administracji placówki oraz zasad bezpośredniej obsługi Interesantów w ZPEWiR w Stemplewie

Szanowni Rodzice! Pracownicy ZPEWIR w Stemplewie 

W związku z napływającymi informacjami o zwiększeniu zagrożenia koronawirusem w Polsce proszę rodziców i pracowników  o szczególną troskę o zdrowie dzieci, przestrzeganie i wdrażanie zasad, które wyeliminują lub ograniczą możliwość jego rozprzestrzeniania się.

Podstawowe środki ochrony przeciwko nowemu koronawirusowi:

- częste mycie rąk wodą z mydłem,

- stosowanie odpowiednich zasad higieny (ochrony) podczas kaszlu i kichania,

- dezynfekcja sprzętów: mebli, urządzeń sanitarnych środkami na bazie alkoholu,

- unikanie przebywania w otoczeniu osób zainfekowanych,

- informowanie nauczycieli przez dzieci (w szkole) w przypadku złego samopoczucia, gorączki, trudności w oddychaniu, itd.

Proszę o nie przysyłanie do szkoły (przedszkola) dzieci z objawami grypopodobnymi (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle głowy, złe samopoczucie, itp.).

Nauczyciele przedszkola i oddziałów w szkole mają prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola i szkoły w przypadku widocznych objawów choroby. Nauczyciele pozostałych klas informują rodziców o zauważalnych objawach choroby – dziecko powinno być natychmiast odebrane przez rodzica (opiekuna).

Należy jednak pamiętać o zachowaniu spokoju i rozsądku w przypadku jakichkolwiek podejrzeń o zachorowanie dzieci ze względu na fakt, że „zwykła grypa”, czy przeziębienie mają podobny charakter.

W przypadku wystąpienia niepokojących symptomów choroby należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub najbliższego punktu medycznego, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, najbliższego oddziału zakaźnego.

Andrzej Zielonka

Przypominamy! 

ZARZĄDZENIE NR 11/2021

Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania oddziałów  ZPEWIR w Stemplewie w czasie epidemii COVID-19

Przypominamy!

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  – tryb pełny stacjonarny

Przypominamy!

Wskazówki dla rodzica

 

 wskazowki-dla-rodzicow

 

Przypominamy!

10 zasad dla ucznia

10-zasad-


Jak walczyć z koronawirusem? 10 wskazań WHO