„PAŃSTWO, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, OBYWATEL”

W dniu 09 listopada 2022r.  Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodku Socjoterapii w Stemplewie  w ramach projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” wzięli się w warsztatach na temat: „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Celem warsztatów było kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej wychowanków. Przekazywane wiadomości dostosowane były do wieku wychowanków.

Podstawowym celem debat było zaznajomienie wychowanków z pojęciami z zakresu wiedzy obywatelskiej i zrozumienie takich pojęć, jak : państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel oraz kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych.  Prezentacja wprowadziła dzieci w pojęcia dotyczące naszego państwa, przynależności narodowej, położenia Polski w Europie, symboli narodowych itp. Uczniowie dowiedzieli się co to jest państwo i kto sprawuje najwyższą władzę w państwie polskim. Poznały pracę Parlamentu, Sejmu i Senatu. Na przedstawionych slajdach obejrzały salę obrad Sejmu i Senatu. Poznały znaczenie pojęcia ustawa.

Nasi wychowankowie mają świadomość, że rzetelnie wykonywane przez nich obowiązki szkolne, udzielanie się na forum placówki, zaangażowanie w działalność pozaszkolną między innymi: reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, rozgrywkach sportowych świadczą o ich właściwej postawie obywatelskiej i jest to również ich wkład w rozwój państwa i społeczeństwa.

Podsumowaniem przeprowadzonych zajęć były testy, quizy, zgadywanki  składające się z różnej ilości pytań, w zależności od grupy wiekowej. Testy badały wiedzę z zakresu poruszanego w zajęciach tematu, miały na celu sprawdzić zdobytą wiedzę w zakresie edukacji patriotycznej.

foto b