Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości

Data ogłoszenia: 2021-07-05

 • Nazwa i adres jednostki:

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie

 • Określenie stanowiska urzędniczego: referent ds. księgowości
 • Liczba lub wymiar etatu: 1/1
 • Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 1. Wykształcenie średnie lub wyższe,
 2. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór – dotyczy osób z wykształceniem średnim
 3. Biegła obsługa programu Microsoft Office
 4. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. Nieposzlakowana opinia,
 • Posiada obywatelstwo polskie
 • Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie:

– ustawy o rachunkowości,

– ustawy o finansach publicznych,

– Kodeksu Pracy,

– Karty Nauczyciela,

– sprawozdawczości budżetowej,

– administracji samorządowej,

 • znajomość zagadnień księgowych, płacowych oraz ubezpieczeniowych
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Dekretacja dokumentów księgowych,
 • Przygotowywanie rachunków i not za wyżywienie, kontrola i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • Uzgadnianie stanu zobowiązań,
 • Uzgadnianie sald kont księgi głównej i pomocniczych,
 • Uzgadnianie stanu księgowego ze spisami z natury,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z dokształcaniem pracowników,
 • Pomoc w sporządzaniu sprawozdań statystycznych do GUS,
 • Pomoc w rozliczeniu dotacji, dotacji z funduszu europejskiego, młodocianych,
 • Przygotowywanie rozeznań cenowych w jednostce,
 • Dopilnowanie terminowego rozliczania zobowiązań,
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • Prowadzenie dokumentacji i wszelkich innych prac związanych z wyposażeniem placówki (ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych np. przemieszczenie, likwidacja, inwentaryzacja),
 • Wnioskowanie w sprawie terminów przeprowadzania i składu osobowego komisji inwentarzowej dla przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i inwentaryzacji doraźnych. Instruowanie komisji inwentaryzacyjnej o ich zadaniach, uprawnieniach i obowiązkach,
 • Występowanie z wnioskami w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych,
 • Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • klauzula informacyjna dla kandydata,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku ZPEWIR Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • praca w zespole,
 • kontakt telefoniczny z kontrahentami i innymi jednostkami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – referent ds. księgowości w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2021 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63) 2881106 wew. 110

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zpewirstemplew.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Szkole.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 26.07.2021 r.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie w dniu 26.07.2021 r.

Dyrektor - Andrzej Zielonka

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Oświadczenie - nabór

3. Klauzula - rekrutacja pracownika

4. Oświadczenie

5. Zarządzenie