Internat

Funkcję opiekuńczo-wychowawczą w ZPEWiR w Stemplewie spełnia internat, który w okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem i zapewnia im prawidłowe warunki do rozwoju psychofizycznego.
Głównym celem pracy opiekuńczo-wychowawczej jest wdrażanie do samodzielnego bytowania, nauki życia w zespole, wyrabianie poczucia odpowiedzialności, nauczanie własnej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i ukazywanie pozytywnych wzorców.
Kadrę wychowawczą stanowią wychowawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, stwarzając atmosferę ciepła, serdeczności i zaufania.
Dzieci i młodzież uczące się w naszym ośrodku mogą zostać przyjęte do internatu po wcześniejszym złożeniu przez rodziców odpowiedniego podania. Pobyt w internacie jest bezpłatny, odpłatność pobierana jest tylko za wyżywienie, jeśli sytuacja materialna rodziny na to pozwala.
Internat funkcjonuje 24 godziny na dobę i otacza wszechstronną, fachową opieką w okresie trwania nauki w szkole i w czasie weekendów. Przez lata swego istnienia wypracowano właściwe metody i formy pracy z dziećmi. Różnorodność zajęć umożliwia wychowankom wybór tych najbardziej odpowiednich dla siebie, zgodnie z własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami. Wszyscy wychowankowie mogą korzystać z różnych form zajęć pozalekcyjnych. Działają koła zainteresowań między innymi: teatralne, kulinarne, taneczno-muzyczne oraz drużyny harcerskie. Czynny wypoczynek po zajęciach pozwala im na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz kształtuje, rozwija nie tylko uzdolnienia, ale także działalność poznawczą, moralną, artystyczną. Młodzież w internacie czuje się bezpiecznie, jest akceptowana i rozumiana przez wychowawców.
W naszym internacie panuje domowa atmosfera, wśród wychowanków zawiązują się przyjaźnie trwające wiele lat. Mieszkają zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze pod opieką wychowawcy prowadzącego.
Wychowankowie mieszkają w pokojach o wysokim standardzie wyposażenia. Każda grupa wychowawcza ma do dyspozycji świetlicę wyposażoną w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz łazienki z prysznicami i toaletą dostosowaną do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Podopieczni są przydzielani do grup wychowawczych według wieku i stopnia niepełnosprawności. W internacie funkcjonują również grupy dzieci z autyzmem
Internat stara się zaspokoić wszelkie potrzeby wychowanków, a kadra dokłada wszelkich starań tak by mógł on być namiastką domu rodzinnego. Należy dodać, iż przyjazna atmosfera panująca w internacie sprawia, że wychowankowie chętnie w nim przebywają.
Ponadto dodatkowymi atutami są:
• dogodna lokalizacja,
• internat mieści się w tym samym budynku co szkoła,
• opieka medyczna,
• opieka psychologa i pedagoga,
• smaczne posiłki,
• zaplecze sportowe,
• sale komputerowe z dostępem do Internetu,
• wycieczki i rajdy,
• wyjazdy na basen,
• kolonie letnie i zimowe.

Świetlica szkolna

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Tuwima
w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59) -art. 105 ust.1

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią SOSW, w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkół Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Rocznym Planie Pracy ZPEWiR oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Ośrodka.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.
3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez wicedyrektora ośrodka oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którym należy zapewnić opiekę ze względu na:
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
b) organizację dojazdu do szkoły
c) przerwę w zajęciach wynikającą z planu zajęć
d) przerwę wynikająca z nieuczęszczania na lekcje religii lub etyki
e) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole m.in. nieobecność nauczyciela, zmianę organizacji pracy szkoły
5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

§ 2. Cele i zadania świetlicy

1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
2. Celem pracy świetlicy jest zapewnianie opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej oraz zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych.
3. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie opieki,
b) organizowanie pomocy w nauce,
c) tworzenie warunków do nauki własnej,
d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
j) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
k) rozwijanie samodzielności i aktywności,
l) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, wychowawcami internatu, a także z pedagogiem, psychologiem ośrodka.

4. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
a) zorganizowaną opiekę wychowawczą,
b) pomoc w nauce, w tym zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
c) warunki do nauki własnej,
d) kulturalną rozrywkę i zabawę,
e) organizowanie gier i zbaw ruchowych
f) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
g) rozwój zainteresowań oraz zdolności,
h) stymulowanie postawy twórczej,
i) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
j) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
k) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
l) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
ł) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

§ 3. Założenia organizacyjne

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 730 do 1630. Czas pracy świetlicy określa się w pełnych godzinach zegarowych.
2. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje dyrektor ośrodka. Nadzór prowadzą dyrektor i wicedyrektora ośrodka.
3. Kwalifikacja uczniów dojeżdżających i dochodzących odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w ośrodku, które wypełniają rodzice.
4. Pozostali uczniowie SOSW korzystają ze świetlicy zgodnie z organizacją pracy szkoły.
5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczbę uczniów w grupach określają odrębne przepisy.
6. Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do przekazywania informacji do Raportu dziennego na temat obecnych i nieobecnych uczniów.
7. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w stołówce szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy.
8. Dzieci z przedszkola, uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych mający przerwę w zajęciach szkolnych odprowadzane są do świetlicy i odbierane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
9. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać rodzice oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców.
10. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
11. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy.

§ 4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

1. Wychowanek ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki,
b) życzliwego traktowania,
c) poszanowania godności osobistej,
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
2. Wychowanek jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu świetlicy,
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c) współpracy w procesie wychowania i opieki,
d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
f) respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,
g) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
h) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
i) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
j) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§ 5. Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:
1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy.
2. Pochwała przekazana rodzicom.
3. Pochwała wicedyrektora bądź dyrektora Ośrodka.
4. Nagroda rzeczowa.
Stosowane kary to:
1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
3. Nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy.
4. Nagana udzielona przez wicedyrektora lub dyrektora Ośrodka.
5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 6. Współpraca z rodzicami

1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
2. Rozmowy telefoniczne lub e-mail.
3. Pisemne informacje.
4. Spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek.

§ 7. Dokumentacja świetlicy

1. Regulamin świetlicy.
2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
3. Tygodniowy rozkład zajęć.
4. Dzienniki zajęć.
5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
6. Półroczne i roczne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.

§ 8. Zadania nauczyciela świetlicy

1. Opracowanie ramowego planu zajęć świetlicowych.
2. Systematyczne prowadzenie dziennika/dzienników zajęć.
3. Przestrzeganie dyscypliny pracy, sumienne spełnianie obowiązków wychowawcy świetlicy.
4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych według planu pracy świetlicy.
5. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
7. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
9. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
10. Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami internatu, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną.
11. Zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem świetlicy.
12. Przekazywanie informacji do Raportu dziennego o uczniach obecnych i nieobecnych w świetlicy.
13. Powiadamianie rodziców, wychowawców, pedagoga, psychologa o niewłaściwym zachowaniu ucznia w świetlicy.
14. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
15. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
16. Wykonanie innych prac zleconych przez dyrekcję ośrodka.

§ 9. Wyposażenie świetlicy

Świetlica szkolna wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:
– sprzęt audiowizualny i multimedialny,
– przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych,
– czasopisma, książki, gry, układanki,
– materiały do zajęć plastycznych, artystycznych, technicznych itp.
– inny sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Stemplew, 04.09.201

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest nie tylko miejscem, gdzie gromadzone są dokumenty: piśmiennicze, elektroniczne, dźwiękowe i multimedialne, ale również jest miejscem, gdzie można w przyjemny sposób spędzić czas oglądając film lub słuchając muzyki. Biblioteka szkolna dostarcza informacji z różnych dziedzin wiedzy oraz pomysłów, które są podstawą funkcjonowania w społeczeństwie. Rozwija u uczniów wyobraźnię oraz wyposaża ich w umiejętność uczenia się przez całe życie, przygotowując do pełnienia odpowiedzialnych ról w przyszłości. Biblioteka szkolna udostępnia książki oraz inne źródła informacji, rozwija umiejętności efektywnego myślenia i korzystania z informacji za pośrednictwem różnych mediów. Biblioteka szkolna gromadzi pomoce naukowe, materiały metodyczne, a także podręczniki. Bibliotekarze i nauczyciele muszą ze sobą współpracować, aby kształcić i doskonalić umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz kompetencje ponadprzedmiotowe ucznia: rozwiązywanie problemów, czytanie, uczenie się, pisanie. Biblioteka szkolna umożliwia bardzo często jedyny kontakt z książką i biblioteką w życiu.

 KATALOG OPAC https://m004278.molnet.mol.pl/

 

Plan Pracy Biblioteki

A) Praca pedagogiczna
1. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach,
2. Rozmowa z czytelnikami o książkach,
3. Udostępnianie zbiorów,
4. Zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,
5. Udostępnianie uczniom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom organizacji młodzieżowych i kołom zainteresowań potrzebnych materiałów,
6. Nauka korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,
7. Udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych w bibliotece (zajęć dydaktyczno wyrównawczych, godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęcia kół zainteresowań, organizowanie pracy z książką, czasopismem, dokumentami multimedialnymi i innymi dokumentami we wszystkich formach procesu dydaktyczno wychowawczego oraz w przygotowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych,
8. Prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książki
9. Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenie Rady Pedagogicznej,
10. Organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów . Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
11. Realizacja zadań projektu Edukacji czytelniczo medialnej
12. Przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej, zajęć bibliotecznych.
13. Aktualizacja kroniki szkolnej
14. Aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej biblioteki

B) Praca biblioteczno – techniczna
1. Gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
2. Ewidencjonowanie zbiorów za pomocą programu MOL – zgodnie z obowiązującymi, przepisami zawartymi w zarządzeniach Ministra Kultury i Sztuki,
3. Selekcja zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych),
4. Konserwacja zbiorów
5. Aktualizacja wykazu lektur
6. Konfiguracja i obsługa Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Instalacja oprogramowania multimedialnego, archiwizowanie danych.

 

Zakres czynności bibliotekarza

1. Nauczyciel bibliotekarz wspiera i rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów i wychowanków ZPEWiR.
2. Wspomaga proces nauczania i wychowania, współpracuje z nauczycielami wszystkich przedmiotów w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
3. Wspomaga działania szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.
4. Nauczyciel bibliotekarz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Stemplewie zapewnia w bibliotece dostęp do zbiorów różnego typu – książek, czasopism, gier edukacyjnych, programów multimedialnych, filmów, nagrań muzycznych itp. Ustala kształt zbiorów bibliotecznych, które powinny zawierać:
1) pozycje z literatury dla dzieci i młodzieży;
2) wybrane pozycje z literatury pięknej;
3) wydawnictwa informacyjne;
4) programy szkolne;
5) podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
6) lektury obowiązkowe i uzupełniające;
7) wydawnictwa albumowe;
8) prasę;
9) literaturę przedmiotowo-metodyczną oraz z zakresu pedagogiki i psychologii
5. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
1) udostępniania zbiorów;
2) udzielania zbiorów bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;
3) informowania czytelników o nowych nabytkach i nowościach wydawniczych;
4) udzielania informacji o książkach;
5) prowadzenia lekcji bibliotecznych;
6) upowszechniania książki i czytelnictwa;
7) kształtowania kultury czytelniczej;
8) wdrażania do poszanowania książek i czasopism.
6. W ramach pracy organizacyjno-technicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
1) gromadzenia, ewidencji i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) przeglądu i konserwacji zbiorów;
3) organizacji udostępniania zbiorów (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów i kartotek);
4) planowania pracy i sprawozdawczości;
5) analizy czytelnictwa;
6) przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
7. Ponadto udziela fachowej informacji o zbiorach, nowościach i zapowiedziach wydawniczych, służy poradą i pomocą w doborze odpowiedniej literatury.
8. Wypożycza, udostępnia oraz przekazuje uczniom bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
9. Zapewnia możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu, drukarki, skanera i innych nowoczesnych urządzeń technicznych niezbędnych współczesnemu
użytkownikowi biblioteki.
10. Ustala tematykę zajęć czytelniczych, organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną wychowanków ZPEWiR.
11. Realizuje obowiązki
– w formie specjalnie przygotowanych lekcji bibliotecznych,
– w ramach zajęć pozalekcyjnych,
– w toku indywidualnej pracy z czytelnikiem,
– w czasie codziennej obsługi czytelnika,
– poprzez imprezy czytelnicze (konkursy, wystawy, spotkania autorskie, apele i uroczystości szkolne).
12. Dla uczniów
– oferuje pomoc w wyszukiwaniu i opracowaniu materiałów potrzebnych do lekcji,
– zapewnia pomoc w odrabianiu zadań domowych,
– sprawuje opiekę nad uczniami oczekującymi na dodatkowe zajęcia lub w ramach zastępstw zleconych
– otacza opieką uczniów z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi,
– pracuje z uczniami szczególnie uzdolnionymi, przygotowując ich do różnorodnych
konkursów,
– czuwa nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu i pomaga w prawidłowym
korzystaniu z technologii informacyjnej,
– organizuje dla czytelników imprezy kulturalne o różnym zasięgu
– przygotowuje do korzystania z innych bibliotek
– promuje aktywnych czytelników, rozbudza rozwija indywidualne zainteresowania czytelnicze uczniów,
– pogłębia i wyrabia u uczniów nawyk czytania i samokształcenia,
– rozbudza u uczniów nawyk szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie;
13. Dla nauczycieli
– realizuje zajęcia rozszerzające zagadnienia podejmowane na lekcjach,
– wspomaga wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów współpracując z wychowawcami i rodzicami,
– przekazuje wychowawcom informacje o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;
– tworzy w bibliotece centrum informacyjne i bazę metodyczną,
– gromadzi i współredaguje dokumentację zawierającą przepisy wewnątrzszkolne, regulaminy itd.
– archiwizuje dokumentację związaną z historią szkoły,
– przejmuje obowiązki świetlicy, sprawując opiekę nad uczniami.
14. Współpracuje z rodzicami w zakresie
– wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
– przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,
– popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży
15. Współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę książek, materiałów i zbiorów multimedialnych
16. Odpowiada za promocję Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, administruje stronę internetową i fanpage Facebook
17. Wypełnia szereg zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
18. Pracuje w takich godzinach, aby ze zbiorów biblioteki mogli korzystać wychowankowie, zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i internackich, nauczyciele, wychowawcy, inni pracownicy Zespołu oraz rodzice.
19. Systematycznie dokonuje się przeglądu księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy Zespołu.
20. Dokonuje inwentaryzacji biblioteki na wniosek dyrektora, co najmniej raz na 10 lat, na podstawie odrębnych przepisów.
21. Proponuje roczny plan wydatków i przedkłada dyrektorowi. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, konserwację księgozbioru, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
22. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.

Opieka medyczna

Opiekę medyczną zabezpiecza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mamed” w Świnicach Warckich
Adres: ul. Szkolna 10
99-140 Świnice Warckie
Tel.63-288-10-25
Lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej- Marzena Witkowska

Zakres:
Porady lekarskie + profilaktyczne dla dzieci zdeklarowanych w NZOZ MAMED
Porady lekarskie w stanach nagłych również dla dzieci nie zdeklarowanych w NZOZ MAMED
Opieka lekarska w zakresie medycyny szkolnej dla wszystkich uczniów.

Opieka pielęgniarki w ZPEWiR w Stemplewie

Poniedziałek 8.00-16.00 /U.Pietrzak/
Wtorek 10.00-18.00 /U.Pietrzak/
Środa 8.00-16.00 /U.Pietrzak/
Czwartek 8.00-16.00 /U.Pietrzak/
Piątek 8.00-13.35 /U.Pietrzak/

Zakres:
Opieka w zakresie medycyny szkolnej dla wszystkich uczniów ZPEWiR w Stemplewie
Zabiegi pielęgniarskie na zlecenie lekarza dla wszystkich uczniów

Szpital Łęczyca Pogotowie tel.999 lub 24 721 26 01
Szpital Poddębice Pogotowie tel.999 lub 43-678-22-03


Do zadań pielęgniarki należą między innymi:
● udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
● doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w placowce,
● edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
● prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I­VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.
● wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych wykrywających różne zaburzenia np. słuchu, ciśnienia krwi, ostrości widzenia, układu ruchu (skrzywiania kręgosłupa), rozwoju fizycznego.
● kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
● czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.

w szczególności:
● Kompletowanie dokumentacji uczniów,
● Zebranie informacji pisemnych o uczniach ­ wnioski bilansowe uczniów klas pierwszych,
● Identyfikacja problemów zdrowotnych uczniów,
● Kontrola stanu higieniczno­sanitarnego i bezpieczeństwa szkoły,
● Kontrola higieny organizacji nauczania,
● Udzielanie pierwszej pomocy,
● Udział w zebraniach rodziców uczniów klas pierwszych,
● Promocja zdrowia,
● Wywiady środowiskowe,
● Testy przesiewowe uczniów klas pierwszych,
● Badania bilansowe uczniów klas pierwszych,
● Testy przesiewowe uczniów klas pierwszych gimnazjum
● Testy przesiewowe uczniow klas pierwszych szkoły zawodowej
● Testy przesiewowe ostatnich klas szkoły zawodowej
● Opieka indywidualna nad uczniami z problemami szkolnymi, społecznymi i zdrowotnymi,
● Wypełnianie kart kwalifikacyjnych na obozy i kolonie,
● Analiza absencji szkolnej i na lekcjach wychowanie fizycznego,
● Wykonanie testów przesiewowych w klasach trzecich i ich interpretacja.

Informacje:
● pielęgniarka udziela pomocy w nagłych zachorowaniach i urazach,
● pielęgniarka nie zwalnia do domu uczniów, którzy źle się czują ­ nawet w asyście koleżanki/kolegi. W takich przypadkach do szkoły wzywany jest rodzic i powiadamiany wychowawca klasy/grupy internackiej lub pedagog, psycholog.
● w gabinecie możesz zbadać wzrok, zmierzyć temperaturę, ciśnienie, poziom cukru, zważyć się i zmierzyć.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1376

Ostatnie artykuły