OFERTA EDUKACYJNA 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STEMPLEWIE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (0-9 LAT)
Fachowa pomoc i rehabilitacja od najmłodszych lat do podjęcia nauki w szkole.


PRZEDSZKOLE SPECJALNE
Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od 2,5 do 7 lat, a w uzasadnionych przypadkach do 9 roku życia.
Zapewniamy wsparcie dzieci z autyzmem i sprzężeniami. Realizujemy roczne przygotowanie przedszkolne (“zerówka”).


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualnej w stopniu lekkim oraz zespoły edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnospawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i sprzężeniami.


BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA nr 1 (z oddziałami gimnazjalnymi i zasadniczej szkoły zawodowej)
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1 dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim
KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA
PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA
PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA
PRACOWNIK POMOCNICZY KUCHARZA
PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA
ASYSTENT FRYZJERA

3 LETNI CYKL NAUKI, PRAKTYKA, WYSOKA ZDAWALNOŚĆ NA EGZAMINACH, JĘZYK ANGIELSKI, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE!

Praktyki zawodowe organizuje szkoła. Do klasy pierwszej przyjmujemy młodzież posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim).

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Dla młodzieży niepełnosprwnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
Przygotowanie młodzieży do pełnienia przyszłych ról społecznych.
Kształcenie w kierunku “Pracownik gospodarstwa domowego”.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

PODANIE o objęcie Wczesny Wspomaganiem Rozwoju Dziecka >>>pobierz

PODANIE do Przedszkola >>>pobierz

KARTA zgłoszenia dziecka do przedszkola >>>pobierz

PODANIE o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 1 >>>pobierz

PODANIE do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 >>>pobierz

PODANIE do Szkoły Przysposabiającej do Pracy >>>pobierz

PODANIE o skierowanie Starosta Łęczycki >>>pobierz

PODANIE o skierowanie starosta innego powiatu >>>pobierz

ZGŁOSZENIE POBYTU >>>pobierz

KWESTONARIUSZ dla Rodziców (Opiekunów) kandydata do Internatu w SOSW w Stemplewie >>>pobierz

 

DODATKOWE INFORMACJE

WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLAKA >>>pobierz

WYPOSAŻENIE UCZNIA >>>pobierz