Informacja o projekcie RPO „Ku Przygodzie w Stemplewie”

Zarząd Powiatu Łęczyckiego i Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie pozyskali środki w trybie konkursowym ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na Projekt pod nazwą „Ku Przygodzie w Stemplewie”. Realizacja projektu od 01.07.2020 r. – 28.02.2022r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności dzieci z niepełnosprawnościami z terenu pow. łęczyckiego do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizację doskonalenia zawodowego dla n-li zatrudnionych w OWP oraz poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych zwiększających szanse edukacyjne w/w dzieci: neurologopedycznych, Biofeedback, terapii metodą Tomatisa, alternatywnych metod komunikacji, hipoterapii, stymulujących rozwój psychoruchowy (gimnastyka rozwojowa, rytmika)

Całkowita wartość projektu: 610 908,60 zł

Kwota dofinansowania: 519 256,75 zł

Wkład własny: 91.651,85 zł, (niepieniężny )

Koordynator Projektu - Andrzej Zielonka