„EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Smog przegonimy pszczółki uchronimy” realizowany w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

Pszczoła w naturalnym, czystym środowisku

 

 1. Cele konkursu
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci w obszarze ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
 • Rozwijanie zdolności manualnych i artystycznych wśród dzieci.
 1. Nazwę organizatora/współorganizatorów:

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

 1. Adresaci konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkola oraz uczniów szkoły podstawowej oddziałów I-III.

 1. Przedmiot konkursu

Konkurs fotograficzny –polegający na sfotografowaniu pszczoły w jej naturalnym środowisku.

 1. Ogólne warunki konkursu i jego przebieg:
 2. Każdy uczeń, wychowanek do którego adresowany jest konkurs może przysłać swoją propozycję zdjęcia - fotografii pszczoły lub innego owada w ich naturalnym czystym środowisku na adres: malziel@vp.pl aga791012@interia.pl stazbea@wp.pl w terminie do 24 maja 2020 roku. Zebrane propozycje zostaną poddane ocenie i głosowaniu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2020.
 3. Uczestnik, który prześle zdjęcie i zdobędzie największą ilość głosów zostanie laureatem konkursu. Przyznane zostaną również nagrody za II i III miejsce oraz nagrody pocieszenia dla uczniów biorących udział w konkursie.
 4. Nagrody:

Dla laureata konkursu przewidziano cenne nagrody rzeczowe.

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej   zpewirstemplew.pl oraz na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/zpewirstemplew.
 2. Postanowienia końcowe:
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 • Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Prace fotograficzne nadesłane poza terminem nie będą uwzględniane.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
 1. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej zpewirstemplew.pl
 2. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają koordynatorki konkursu Agnieszka Barańska aga791012@interia.pl.Beata Starzyńskastazbea@wp.pl, Małgorzata Zielonka malziel@vp.pl