eu

Zarząd Powiatu Łęczyckiego i Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie zdobyli środki w trybie konkursowym na Projekt pod nazwą „Dobry zawód to jest to”. Realizacja projektu od 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia nr 1 oraz w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, funkcjonujących w ramach ZPEWiR w Stemplewie, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów w/w placówek oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów w/w szkół: doradztwa edukacyjno-zawodowego, praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach zawodów/kierunków: kucharz/cukiernik (w tym kurs baristy i kelnera),murarz/tynkarz, monter robót wykończeniowych w budownictwie, pracownik gospodarstwa domowego, pracownik wyrobów pamiątkarskich i artystycznych. Zostanie zakupiona pracownia językowa, wyposażenie pracowni robót wykończeniowych w budownictwie, sprzęt, maszyny urządzenia oraz materiały do nauki. Uzupełniona zostanie pracownia kuchni i cukierni oraz pracownia pamiątkarska, a także sprzęty i urządzenia do prac gospodarczych, książki i materiały dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli.

Wartość projektu ogółem: 627.760,25 zł

Dofinansowanie: 563.184,22 zł

Wkład własny: 62 576,03 zł, ( niepieniężny i finansowy)

Koordynator Projektu- Andrzej Zielonka